تصويبنامه در مورد اجازه توليد نوشابه الكلي


شماره 4052 9و4و44
وزارت دارائي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9و4و44 بنا به پيشنهاد شماره 33 ر 4315 - 8و4و44 وزارت دارائي ماده پنج از تصويب نامه شماره 3097 - 12و2و26 را به شرح زير اصلاح مي نمايند.
1 - وزارت دارائي مجاز است در هر نقطه از كشور با شرايطي كه صلاح بداند به موسسات و شركتها و اشخاصي كه صاحب دستگاه كامل توليد نوشابه الكلي باشند يا كسانيكه حاضر به تاسيس آن بشوند قراردادهاي لازم را منعقد و اجازه تقطير و تهيه نوشابه الكلي را بدهد.
2 - حق تقدم در تاسيس كارخانجات جديد با سرمايه گزاران محلي است.
3 - باستثناي كارخانجات الكل كشي طبي و صنعتي موجود در مشهد تاسيس كارخانجات توليد نوشابه الكلي در شهرستانهاي مشهد - قم - ري ممنوع است.
4 - وزارت دارائي مكلف است به منظور اجراي اين تصويب نامه آئين نامه مورد حاجت را وضع و به موقع اجراء بگذارد.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير

5945 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1344/04/30 :تاريخ ابلاغ 1344/04/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران