اصلاحيه در آئين نامه اجرائي معافيت مشمولين بلامانع مازاد بر احتياج ارتش


شماره 1778 24و3و44
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22و3و44 بنا به پيشنهاد شماره 2829 ر 7 ن 13و2و44 وزارت كشور و موافقت شماره 4268 ر 1278 ر 1779 - 5و3و43 وزارت جنگ تصويب نمودند كه :
1 - كلمه وزارت جنگ در تبصره ماده 2 آئين نامه اجرائي معافيت مشمولين بلامانع مازاد بر احتياج ارتش مصوب 7و11و40 به وزارت كشور تصحيح شود.
2 - جمله «نماينده واحد نظامي كه حوزه تابعيت مستقيم آنرا دارد» به جمله نماينده واحد نظامي از نزديكترين پادگان «تبديل گردد» اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير

5942 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1344/04/27 :تاريخ ابلاغ 1344/03/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران