آئين نامه طرز اجراي بازرسي سازمان بازرسي شاهنشاهي


شماره 36244 15و11و48

فصل يكم
طرز اجراي بازرسي و رسيدگي به شكايات
ماده 1 - بازرسي شاهنشاهي در حدود وظائف محوله طبق مفاد اين آئين نامه اقدام به بازرسي و رسيدگي به شكايات مي نمايد.
ماده 2 - هر كس مي تواند شكايت خود را مستقيما عليه كاركناي كه در ماده يك قانون بازرسي شاهنشاهي به آن اشاره شده ارسال و يا تسليم نمايد.
ماده 3 - شكايات بايد كتبي و حتي المقدور مقرون به دلائل باشند، در صورتيكه شكايات شفاها اظهار شوند اظهارات شاكي وسيله بازرس مربوطه در صورتمجلس درجه و به امضا او ميرسد.
ماده 4 - نسب به شكايات واصله به بازرسي شاهنشاهي اقدامات زير بعمل مي آيند:
الف - در صورتيكه رسيدگي به شكايات خارج از وظائف بازرسي شاهنشاهي باشد مراتب با ذكر علت به شاكي اعلام مي شود.
ب - در صورتيكه موضوع شكايت مربوط به نظامات اداري يا استخدامي موسسات مذكور در ماده يك قانون تاسيس سازمان بازرسي شاهنشاهي باشد شاكي طبق مقررات بايد در سلسله مراتب اداري بدوا به مقامات موسسه مزبور يا به مراجع ذيصلاح مراجعه نمايد و چنانچه شكايت خود را به مقام مسئول يا مرجع صلاحيتدار تسليم نكرده باشد بازرسي شاهنشاهي شكايت او را براي اتخاذ تصميم به مقام يا مرجع مربوط احاله خواهد نمود. و در هر حال شاكي حق دارد از تاخير در اتخاذ تصميم نسبت به شكايتي كه راسا به مقام مربوط تسليم داشته يا طبق اين ماده احاله شده است از بازرسي شاهنشاهي درخواست رسيدگي كند.
ج - در صوريتكه تشخيص داده شود شكايت ناشي از نارسائي مقررات است مراتب پس از بررسي با اعلام نظر جهت اقدام به مراجع مسئول احاله مي شود.
در غير موارد مذكور در فوق بازرسي شاهنشاني طبق مفاد اين آئين نامه اقدام به رسيدگي و بازرسي مي نمايد.
ماده 5 - در صورتيكه براي رسيدگي به شكايتي مراجعه به پرونده و سوابق و مدارك موسسات مذكور در ماده يك قانون بازرسي شاهنشاهي ضرورت داشته باشد كليه دستگاههاي مذكور سازمان بگذارند و در هر حال مفاد قسمت آخر ماده (8) قانون بازرسي شاهنشاهي در مورد پروندههائي كه جنبه محرمانه دارد بايد رعايت بشود.
ماده 6 - در صورتيكه بازرس موضوع شكايت را حقوقي تشخيص دهد راهنمائي هاي لازم را به شاكي جهت مراجعه به مرجع ذيصلاح مي نمايد و اگر تخلفي در پرونده مشاهده شود براي تعقيب قاضي متخلف مراتب به وزارت دادگستري اعلام خواهد شد.
ماده 7 - هرگاه پس از رسيدگي هاي لازم معلوم شود كه شكايت جنبه جزائي دارد مراتب همراه با سوابق و مدارك امر جهت اقدام قانوني به دادستان مربوطه تسليم مي گردد.
ماده 8 - هرگاه موضوع شكايت مربوط به ارتكاب خطاي اداري وسيله كارمند مورد شكايت يا ساير كارمندان باشد موضوع پس از تحقيق و تكميل پرونده و احراز خطا به مبادي مذكور در ماده يك قانون سازمان بازرسي شاهنشاهي جهت رسيدگي و تعقيب اداري به سازمان مربوط ارسال مي شود.
ماده 9 - در مورادي كه طرز رفتار مامورين دولت از طرف بازرسي شاهنشاهي و با توجه به مفاد اين آئين نامه مورد رسيدگي قرار گيرد راجع به جنبه هاي جزائي و خطاي اداري آنان بشرح مواد 7 و 8 مذكور در بالا عمل مي شود.
ماده 10 - بازرس مامور رسيدگي مكلف است در موارد مواد 7 و 8 بالا منظما نتيجه اقدام را از دستگاه مربوطه استفسار و تا اخذ نتيجه نهائي تعقيب نمايد.
ماده 11 - بازرسان پرونده هاي مربوط به كار خود را تا خاتمه بازرسي در قست خود نگاهداري مي نمايند و سپس به دبيرخانه بازرسي شاهنشاهي تسليم مي كنند.
ماده 12 - در مورادي كه اظهارنظر بازرس مستلزم جلب نظر متخصص يا كارشناس باشد از متخصص يا كارشناس دعوت به عمل مي آيد. پرداخت حق الزحمه چنين متخصصان و كارشناساني با توجه به ميزان كاري كه انجام خواهند داد از طرف بازرسي شاهنشاهي پرداخت خواهد شد.
فصل دوم
دستور بازرسي بازرسان اعزامي به استانها
ماده 13 - بازرسي شاهنشاهي با كسب اجازه از پيشگاه همايوني و به منظور رسيدگي به شكايات و مشاهده اوضاع عمومي استانها و شهرستانهاي كشور هيئتهائي را به استانها و شهرستانها اعزام مي دارد.
ماده 14 - رئيس بازرسي شاهنشاهي در حدود وظائف محوله مي تواند براي رسيدگي به موضوع هاي معيني افرادي را شخصا براي بازرسي به نقاطي كه مقتضي بداند بفرستد.
ماده 15 - در صورتيكه دولت اعزام بازرسان شاهنشاهي را براي بازرسي به نقاطي از كشور ضروري بداند بازرسي شاهنشاهي نسبت به اجراي بازرسي اقدام خواهد نمود.
ماده 16 - هيئت هاي بازرسي كه جهت اعزام به استانها يا فرمانداري هاي كل در نظر گرفته مي شوند عبارتنداز:
يك بازرس عالي كه سمت رياست هيئت را دارا خواهد بود يك نفر قاضي كه داراي اختيارات قانون دادستان ديوان كيفر و دادستان شهرستانمي باشد و تعدادي عضو كه از كادر بازرسي شاهنشاهي وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي يا كارمندان بازنشسته لشگري و كشوري كه در هر صورت بصيرت به امور مختلف خواهند داشت انتخاب مي گردند.
ماده 17 - كارمندان مذكور در ماده فوق تحت نظر رئيس هيئت انجام وظيفه مي نمايند و در مدت ماموريت مزبور از طرف وزارتخانه ها و موسسات متبوع آنان وظيفه اي كه مغاير وظيفه آنان در هيئت بازرسي شاهنشاهي باشد ارجاع نمي گردد.
ماده 18 - احكام ماموريت هيئت ها بدستوررئيس بازرسي شاهنشاهي صادرودراحكام منطقه بازرسي و نام شهرستانهاي مورد نظروموضوع بازرسي ذكر ميگردد.
ماده19 - هيئت هاي بازرسي اعزامي به استانها از طبقات مختلف مردم از قبيل روزنامه نگار بازرگان كارگر دانشجو پيشه ور و غيره در امر بازرسي استفاده خواهدنمود.
ماده20 - چنانچه روسا هيئتهاي بازرسي استانها و شهرستانها فبلا باآن استان يا شهرستان اعزام نشده باشند بايد گزارشهاي بازرسان قبلي راكه به آن منطقه اعزام شده اند مورد مطالعه قرارداده و از وضع شهرستانهامذكور در بازرسيهاي قبلي اطلاع حاصل نمايند تا بتوانند تغييراتي راكه در فاصله دو بازرسي در اوضاع آن منطقه بوجود آمده است گزارش نمايند.
ماده21 - اعضاء هيئت بازرسي شاهنشاهي پس از ورود به حوزه ماموريت محوله تحت هدايت و راهنمائي رئيس هيئت وظائف خود را انجام مي داند و تقسيم كار بين آنان بعهده رئيس هيئت مي باشد و نتيجه كاري كه به هر يك از اعضاء هيئت محلوه شده بايستي به رئيس هيئت بازرسي گزارش شود.
ماده 22 - هيئت بازرسي بايد در حدود مقررات اين آئين نامه بطرز رفتار مامورين موسسات مذكور در ماده يك قانون بازرسي شاهنشاهي و به شكاياتي كه از مردم مي رسيد با كمال دقت و بينظري رسيدگي كند و در مورد اجراي اصول انقلاب جهات پيشرفت يا عدم پيشرفت آنرا كشف و ذكر نمايد.
ماده 23 - رئيس هيئت قبل از حركت به سوي ماموريت محوله خط سير كلي و تاريخ حركت هيئت را به رياست بازرسي شاهنشاهي گزارش خواهد داد.
ماده 24 - رئيس هيئت بازرسي ورود خود را به هر شهرستان قبلا به استاندارد يا فرماندار كل و يا فرماندار محل اطلاع مي دهد تا تسهيلات لازم را براي انجام وظائف هيئت فراهم نمايند.
ماده 25 - هيئت بازرسي يا بازرسان اعزامي موظند ورود خود را به هر شهرستان تلگرافي و بدون تاخير اعزامي موظفند ورود خود را به هر شهرستان تلگرافي و بدون تاخير به بازرسي شاهنشاهي گزارش دهند و كوشش نمايند ماموريت محوله را در حداقل زمان ممكنه انجام دهند و نتيجه اقدامات خود را در حداقل زمان ممكنه انجام دهند و نتيجه اقدامات خود را مرتبا گزارش دهند تا در صورت لزوم دستورات كافي از طرف رياست بازرسي شاهنشاهي صادر و به هيئت ابلاغ گردد.
ماده 26 - ورود و مدت توقف هيئت بازرسان شاهنشاني بايد بوسائل ممكن و مقتضي باطلاع عموم ساكنان شهرستانها برسد.
ماده 27 - هيئت بازرسي مكلف است موارد خاصي را كه در محل به او رجوع مي شود مورد بازرسي قرار دهد و همچنين نسبت به ساير مسائلي كه رسيدگي به آن طبق مقررات اين آئين نامه بعهده هيئت گذارده شده است رسيدگي و گزارش آن را به بازرسي شاهنشاهي ارسال دارد.
ماده 28 - در صورتيكه هيئت بازرسي ضمن انجام ماموريت مواجه با موضوعاتي شود كه واجد اهميت بوده ولي در احكام ماموريت آنها منظور نشده باشد بايد مراتب را فورا به بازرسي شاهنشاهي گزارش و كسب تكليف نمايد.
ماده 29 - در ضمن بازرسي اقدامات بازرسان نبايد موجب ايجاد وقفه در كارهاي جاري قسمتهاي تحت بازرسي گردد و عمل آنان نبايد جنبه دخالت در كارها با صدور دستور اجرائي نسبت بنحوه انجام امور پيدا كند و بطور كلي كارها نبايد از مسير جاري خود منحرف گردند.
ماده 30 - هيئت بازرسي نبايد در اموري كه جنبه خصوصي يا حقوقي دارد مداخله نمايد و ورود در اختلافات بين اشخاص يا تعيين كار براي مراجعين خارج از وظيفه هيئت مي باشد.
ماده 31 - در موردي كه هيئت بازرسي در كنار كارمنداني را طبق مفاد ماده 6 قانون بازرسي شاهنشاهي از پستي كه دارد لازم بداند پس از اقدام به بركناري، مراتب را به بازرسي شاهنشاهي گزارش ميدهد و بازرسي شاهنشاهي نيز موسسه متبوع كارمند را مطلع مي نمايد.
ماده 32 - هرگاه هيئت بازرسي غير از مورد مذكور در ماده 6 قانون سازمان بازرسي شاهنشاهي بر كناري كارمندي را از پست خود لازم بداند مراتب را با ذك دلائل كافي، لزوم بركناري كارمند را به بازرسي شاهنشاهي فورا گزارش مي دهد.
ماده 33 - هرگاه هيئت بازرسي در موسسات موضوع ماده يك قانون بازرسي شاهنشاهي سوء جريان يا خطاي اداري يا بزه هاي عمومي كشف نمايد به ترتيب زير عمل مي شود:
الف - در موارد سوء استفاده مالي كارمند قضائي هيئت با استفاده از اختيارات دادستان ديوان كيفر و دادستان شهرستان در حدود قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي طبق اختيارات قانوني خود عمل مي نمايد.
ب - در موارد غير از سوء استفاده مالي طبق مواد 30 و 32 اين آئين نامه عمل خواهد شد.
ماده 34 - كليه گزارشهاي بازرسي سري بوده و بايد مستقيما و بطور محرمانه به عنوان رئيس بازرسي شاهنشاهي فرستاده شود و بدون اجازه و اطلاع رئيس بازرسي دادن گزارش و هرگونه اطلاعي راجع به موضوع ماموريت و نتيجه بازرسي به هر مقامي ممنوع مي باشد.
ماده 35 - مصاحبه به نمايدگان جرايد، راديو و تلويزيون بدون اجازه رئيس بازرسي شاهنشاهي ممنوع مي باشد.
ماده 36 - راجع به بازرسي استانها و شهرستانها پس از آنكه گزارش بازرسي هر هيئت اعزامي از شر فعرض پيشگاه مبارك شاهانه گذشت رئيس هيئت بازرسي در هيئت دولت حضور يافته گزارش بازرسي استان مربوط و نظرات و اطلاعات حاصله از بازرسي را باستحضار هيئت دولت مي رساند.

7313 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1348/12/23 :تاريخ ابلاغ 1348/11/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران