تصويبنامه در مورد روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران


شماره 51535 28/12 / 41
وزارت دادگستري
هيات وزيران در جلسه مورخ 25/12/41 بنا به پيشنهاد شماره 16808 بتاريخ 29/11/41 وزارت دادگستري و موافقت شماره 24/35606 - 20/12/41 وزارت دارائي تصويب نمودند.
روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران اجازه دارد از محل مازاد درآمد خود كه باستناد ماده 20 آئين نامه روزنامه رسمي كشور بايد به مصرف توسعه تشكيلات روزنامه برسد براي خريد زمين و تهيه ساختمان و يا خريد خانه و همچنين خريد كمبود لوازم چاپ و صحافي استفاده نمايد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است
از طرف نخست وزير - دكتر خوشبين

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1341/12/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران