اجراي لايحه قانوني ( اصلاحي ) قانون انتخابات كه بتصويب ملي رسيده و قطعيت يافته است


شماره 49300 30/11/41
وزارت كشور
فرمان همايوني دائر باجراي لايحه قانوني ( اصلاحي ) قانون انتخابات كه بتوصيب ملي رسيده و قطعيت يافته ذيلا ابلاغ مي گردد:
با تائيدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوي شاهنشاه ايران
نظر باصل 27 متمم قانون اساسي مقرر ميداريم:
ماده اول - لايحه اصلاحي قانون انتخابات كه بر اساس اصل 26 قانون اساسي با تصويب ملي استقرار و قطعيت يافته و منضم باين دستخط است بموقع اجرا گذارده شود.
ماده دوم - هيات دولت اجراي اين قانون هستند.
بتاريخ 15 بهمن ماه 1341 شمسي 1341

لايحه قانوني اصلاحي قانون انتخابات
ماده يك براي اينكه هويت راي دهندگان و شناسائي كامل آنان و اينكه واجد شرايط انتخاب كننده هستند معلوم گردد بايد هر انتخاب كننده در دفاتري كه قبلا از طرف وزارت كشور تهيه و در ده و بخش و شهرستان گذاشته ميشود نام خود را ثبت نمايد و كارت مخصوص انتخاب كننده دريافت كنند.
ماده دو - بايد وسائلي اتخاذ گردد از قبيل اضافه نمودن انجمن هاي فرعي كه انتخابات در تمام كشور در مدت يا روز انجام شود.
ماده سه - ترتيب ثبت نام و مداركي كه انتخاب كننده بايد ارائه دهد در آئين نامه ايكه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيات وزيران ميرسد تعيين ميشود.
ماده چهار - طبقات مندرج در ماده 14 قانون و نظامنامه انتخابات مجلس شوراي ملي از قرار ذيل خواهند بود.
علماء - تجار - اصناف - زارعين - كارگران - دهقانان ( يعني كشاورزي كه مالك زمين زراعتي خود ميباشد.
اصل فرمان همايوني و لايحه قانوني در دفتر نخست وزير است
نخست وزير

5255 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1341/12/08 :تاريخ ابلاغ 1341/11/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران