تصويبنامه در مورد تشكيل بورس كالا و بورس اوراق بهادار


شماره 15862 29/10/41
وزارت بازرگاني
هيات وزيران در جلسه مورخ 12/10/41 بنا به پيشنهاد شماره 33432 مورخ 3/10/41 وزارت بازرگاني تصويب نمودند.
ماده 1 - وزارت بازرگاني مجاز است بورس كالا و بورس اوراق بهادار را در تهران و بتدريج كه لازم باشد در شهرستان ها بموجب آئين نامه اي كه بعدا بتصويب هيات دولت خواهد رسيد تشكيل دهد.
ماده 2 - كليه امور مربوط به بورس در وزارت بازرگاني متمركز است و وزارت خانه ها و بانكها و شركتها و موسسات دولتي و نيمه دولتي كه مطالعاتي راجع ببورس نموده اند با وزارت بازرگاني تشريك مساعي خواهند كرد.
ماده 3- وزارت بازرگاني مجاز است بمنظور استفاده از نظرات كارشناسان خارجي براي مطالعه و اظهارنظر در امور بورس از 2 نفر كارشناس بلژيكي تا مدت 3 ماه به ايران دعوت كند و براي تامين هزينه معاش و مسكن و وسائط نقليه داخلي و ساير هزينه هاي متفرقه مدت اقامت آنان جمعا ناميزان 300000 ريال ( سيصدهزار ريال ) از محل اعتبار دولت اجازه پرداخت صادر نمايد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
44788 - 16/10/1341
رونوشت جهت اطلاع و اجرا بوزارت دادگستري ابلاغ ميگردد .
از طرف نخست وزير

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1341/10/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران