با انتقال مورد اجاره توسط مستاجركل به مستاجر جزءآثار و شرايط قراردادكل نيز منتقل مي شود


بتاريخ :25/11/72 دادنامه :922-72
مرجع رسيدگي :شعبه 44 دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :1- اداره حج و اوقاف وامورخيريه 2-آقاي محمود
خوانده :محمدعلي
خواسته :فسخ سندرسمي اجاره
راي دادگاه
درخصوص خواسته وكيل خواهان دائربه فسخ سندرسمي اجاره شماره 65773 مورخ 17/10/1359دفترخانه شماره 231تهران والزام خوانده رديف اول به تنظيم سندرسمي اجاره يك باب مغازه شماره يك واقع درطبقه سوم پاساژو تعيين اجاره بهاي جديدتوسط كارشناس ،اولادرخصوص دعوي فسخ سنداجاره فوق الذكرواجاره شماره 145759مورخ 23/7/1369دفترخانه شماره 129تهران آقاي قاسم مستاجركل ،قسمتي ازمورداجاره راطبق شرايط اجاره نامه تنظيمي بامتولي موقوفه به خوانده رديف اول انتقال داده وبه موجب راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه شماره 9مورخ 10/3/1355انتقال قسمتي از مورداجاره توسط مستاجركل به مستاجرجزموجب قطع رابطه حقوقي آنان پس از انقضامدت اجاره وتحقق رابطه استيجاري بامالك مي گرددومدت اجاره نامه اخيرالذكرمنقضي گرديده است وبه موجب ماده 7و8قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356پس ازانقضامدت اجاره هريك ازموجريامستاجرذيحق دراقامه دعوي الزام به تنظيم سندرسمي اجاه مي باشندعلهيذادعوي وكيل متولي موقوفه دراين دوقسمت ثابت تشخيص به استنادمواديادشده الف :حكم به فسخ سندرسمي اجاره شماره 65773مورخ 17/10/59دفترخانه شماره 231تهران نسبت به موردتصرف خوانده رديف اول راصادرواعلام مي نمايدب :خوانده رديف اول رابه تنظيم سندرسمي اجاره باخواهان (متولي موقوفه )طبق شرايط موردتوافق وسايرشرايط متعارف ومرسوم دراجاره نامه هاجهت شغل توليدي كفش بااجاره بهاي ماهانه 6000ريال محكوم مي نمايدمقررات ماده 9قانون مذكوردرموردمستنكف ازاجراي حكم لازم الرعايه است ثانيادرمورددعوي تعيين اجاره بهاي جديدتوسط كارشناس نظريه اينكه تنظيم سندرسمي اجاره بين مستاجرجزطبق مقررات قانون وشروط اجاره نامه كل صورت گرفته ومالك يامتولي قائم مقام موجرسندرسمي مزبورمي باشندوتعيين اجاره بهاي جديدكه نتيجه همان تعديل وتجديدنظردرميزان اجاره بهاست حسب مفادماده 4قانون روابط موجرمستاجرمصوب سال 56ازجمله مستلزم انقضامدت 3سال ازتاريخ استفاده مستاجرازعين مستاجره مي باشدوباعنايت به تاريخ تنظيم سندرسمي اجاره كه درتاريخ 23/7/69بوده ولحاظ تاريخ تقديم دادخواست مدت مزبور منقضي نگرديده است وراي هيئت عمومي نيزبيش ازاين دلالت نداردكه رابطه استيجاري سابق قطع وبين مالك ومستاجرجديدرابطه استيجاري برقرارمي گردد وبراين اساس موجر(مستاجركل )ذينفع درتقديم دادخواست درخصوص رابطه منعقده پس ازانقضامدت نيست ليكن رابطه اي كه صحيحاايجادگرديده متولي موقوفه راماخوذبه رعايت مندرجات آن ازاين حيث مي نمايدعليهذادعوي مطروحه دراين قسمت غيرثابت تشخيص وبه دليل عدم تحقق شرط مندرج درماده 4فوق الذكرقراررددعوي وكيل خواهان صادرواعلام مي گردد.راي صادره نسبت به خوانده اول حضوري ونسبت به خوانده دوم غيابي است مهلت تجديدنظرازراي ظرف 20روزازتاريخ ابلاغ است دردادگاه حقوقي يك تهران بعمل خواهدآمد.
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب برگزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 142تا143
نشر ميزان ، تابستان 1374
35

922 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/11/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران