تصويبنامه در مورد تاسيس دو نمايندگي مالي و اقتصادي در واشنگتن وين


شماره 13061/6 4/9/41

وزارت دارائي
هيات وزيران در جلسه 7/8/1341 بنا به پيشنهاد شماره 1990/م 23/7/41 وزارت دارائي نمودند.
(1) بمنظور تمركز كليه امور مالي و اقتصادي اعم از امور مربوط به وزارتخانه ها ادارات سازمان برنامه - شركتهاي دولتي باستثناي وزارت بازرگاني و شركت ملي نفت و بانك مركزي ايران دو نمايندگي مالي و اقتصادي در واشنگتن وين تاسيس ميگردد.
(تبصره) امور بازرگاني خارجي و بازار مشترك مستثني است.
2- نمايندگي مالي و اقتصادي در واشنگتن وين تحت نظر وزير دارائي انجام وظيفه نموده سازمان آنها تابع وزارت دارائي و بودجه آنها از طرف وزارتخانه تامين و پرداخت ميگردد.
انتخاب روساء نمايندگيهاي نامبرده و تغيير آنها بنا بر پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيات دولت خواهد بود.
3 - نمايندگي مالي واقتصادي واشنگتن عهده دار كليه امور مالي و اقتصادي دولت و دستگاههاي مصرحه در ماده 1 در مملكت آتازوني آمريكا و كانادا بوده و در صورت ضرورت ميتوانند امور مربوط بساير ممالك امريكا را به اين نمايندگي مراجعه نمايند ولي انجام اين امور از طرف نمايندگي محدود به امكانات خواهد بود.
4 - نمايندگي مالي و اقتصادي بن عهده دار كليه امور مالي و اقتصادي دولت و دستگاههاي مصرحه در ماده 1 در ممالك انگلستان - فرانسه - آلمان غربي - ايتاليا - بلژيك - هلند - سوئيس - اطريش بوده ادارات ميتوانند امور مربوط بساير ممالك اروپا را باين نمايندگي مراجعه نمايند ولي انجام اين امور از طرف نمايندگي در حدود امكانات خواهد بود.
5 - وظيفه نمايندگيهاي نامبرده انجام مراجعات كليه - ادارات وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي در مقابل دولبتهاي نامبرده و سازمان هاي بين المللي مالي و اقتصادي مقيم ممالك نامبرده بوده وزارتخانه ها و ادارات و شركتها و سازمان هاي دولتي ميتوانند مستقيما با نمايندگي هاي نامبرده مكاتبه وانجام كارهاي خود را بخواهند و انجام آن كارها بعهده اين نمايندگيهاست - شركت ملي نفت و بانك مركزي ايران هم مي توانند به اين نمايندگي ها مراجعه نمايند.
تبصره - نمايندگي هاي مالي و اقتصادي و نمايندگان وزارت بازرگاني و بازار مشترك در انجام وظايف خود تشريك مساعي خواهند كرد.
6 - نمايندگيهاي نامبرده نسبت بكليه مراجعات مربوط باحتياجات بازرگاني وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتي اقدام خواهند نمود. ولي اتخاذ تصميم نسبت باين معاملات با سازمان ها و ادارات و وزارتخانه هاي سفارش دهنده و يا خريدار است و مسئوليت معاملات بعهده دستگاههاي ذينفع خواهد بود.
7 - نمايندگيهاي نامبرده بر طبق بودجه مصوب خود مي توانند كارمندان موقت كه تابعيت دولت ايران و يا دولت آمريكا را در واشنگتن و دولت آلمان غربي را در بن داشته باشند استخدام نمايند و مشاوريني براي خدمت معين بدون بمليت بپذيرند قرارداد خدمت اين كارمندان موقت محدود به يك سال و ممكن است تجديد شود ولي مشاورين براي انجام خدمت معين پذيرفته ميشوند و مدت خدمت آنها بايد ضمن قرارداد معين و محدود شده باشد.
8 - حقوق و مزاياي كارمندان و ساير ارقام هزينه در آمريكا بدلار و در بن به مارك حواله شده وهيچ نوع پرداخت ريالي بكارمندان اعم از رسمي و موقت نخواهد شد وميزان حقوق و مزاياي هر كارمند محدود به رقم مصوبه در بودجه و مشخص شده در حكم انتصاب و يا قرارداد خواهد بود.
تبصره - هزينه مسافرت كارمندان مطابق نرخ واقعي حمل و نقل وسيله ايكه مورد استفاده قرار گرفته با رعايت شان مامور پرداخته خواهد شد و هزينه روزانه از قرار 30/25/20 دلار در آمريكا يكصد مارك 80 مارك و 60 مارك مطابق شان مامور پرداخته ميگردد.
9 - هزينه پذيرايي اعتباري است باختيار رئيس نمايندگي كه مطابق اسناد خرج و يا دستور پرداخت كه از طرف شخص رئيس نمايندگي و در غيبت مشاراليه از طرف قائم مقام او تنظيم شده باشد قابل پرداخت است.
10 - وزارتخانه ها و دستگاهها و سازمان هاي مشمول اين تصويبنامه نميتوانند براي انجام ماموريتهاي مالي و اقتصادي و انجام معاملات خود هيچكس را بحوزه صلاحيت اين دو نمايندگي اعزام دارند مگر آنكه اعزام نماينده از طرف نمايندگي خواسته شده باشد و مامورين نامبرده تحت نظر و دستور نمايندگي انجام وظيفه نمايند.
11 - كسانيكه براي مطالعات مالي و اقتصادي بحوزه ماموريت اين دو نمايندگي اعزام ميشوند بايد مرتبا نمايندگي را از جريان كار و مطالعات خود مستحضر نمايند و اگر نمايندگي ادامه توقف كسي را غيرمفيد و غيرضروري ميداند و يا امور اعزامي را غيرصالح براياين مطالعات تشخيص ميدهد مراتب را بوزارت دارائي اطلاع خواهد داد.
12 - وزارت دارائي مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني است و مجوز قانوني آن را بلافاصله بعد از افتتاح مجلسين تحصيل خواهد كرد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است

33907 / 1 - 23/8/41 از طرف نخست وزير
رونوشت جهت اطلاع و اجراء وزارت دادگستري ابلاغ ميگردد
از طرف نخست وزير
رونوشت شرح فوق باداره حقوقي ارسال ميگردد
از طرف وزير دادگستري

5189 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1341/09/12 :تاريخ ابلاغ 1341/08/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران