تصويبنامه در مورد انبارهاي عمومي


شماره 30726 4/7/41
اداره نظارت بر بيمه و حمل و نقل
رونوشت تصويبنامه شماره 27430 رت - 4/10/40 هيات وزيران كه اصل آن بشماره 70919 - 4/10/40 وزارتي ثبت شده است.
وزارت بازرگاني
هيات وزيران در جلسه مورخ 3/10/40 بنابرپيشنهاد شماره 10318 مورخ 9/9/1340 وزارت بازرگاني در تعقيب تصويبنامه قانوني شماره 16952 رت مورخ 11/6/340 مربوط بتاسيس انبارهاي عمومي تصويب نمودند كه مواد 4/8/10 زير جايگزين مواد 4/8/10 تصويب نامه قانوني مزبور ميشود.
ماده 4 - انبارهاي عمومي مسئول حفظ و نگاهداري كالاهاي سپرده و جبران خسارت وارده به آن ناميزان ارزش اظهار شده كالا در موقع توديع ميبانشد در صورتيكه خسارت جزا وارد شده ميباشد مسئوليت انبار در حدود خسارت وارده و بنسبت ارزش اظهار شده ميباشد ليكن در هيچ مورد انبار عمومي مسئول خسارات ناشي از خود كالا و نقص بسته بندي و قوه قاهره ( فورس ملژور) نميباشد.
ماده 8 - ظهرنويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هر گاه ماحصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارنده وثيقه كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتوانند به بقيه طلب خود به هر يك از ظهرنويسان قبلي مراجعه كند.
ماده 10 - دارنده برگ وثيقه ميتواند در صورتي كه اولين ظهرنويسي در دفتر انبار بثبت رسيده باشد ده روز پيش از انقضاي موعد مذكور در برگ وثيقه براي وصول طلب خود فروش كالاي مورد وثيقه را از ثبت محل درخواست نمايد در اينصورت ثبت محل فورا موضوع را به انبار عمومي اعلام نموده و اقدامات اجرائي را بر طبق مقررات مربوطه به اجراي اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهكار در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه بدهي خود را نيز دارد اقدام بفروش مورد وثيقه از طريق حراج خواهد شد.
تبصره 1 - مقررات مذكور در ماده 113 مكرر آئين نامه اجراء اسناد رسمي در مورد كليه دارندگان اوراق وثيقه و انبارهاي عمومي كه تقاضاي صدور اجرائيه مينمايد نيز لازم الرعايه خواهد بود.
تبصره 3 - چنانچه دارنده برگ وثيقه در ظرف يكماه از تاريخ سررسيد تقاضاي اجراء ننمايد حق مراجعه او به ظهرنويسان قبلي نسبت ببقيه طلب موضوع ماده 8 اين قانون ساقط خواهد شد.
تبصره 4 - در موردي كه كالاي مورد وثيقه بر طبق قوانين گمركي و آئين نامه هاي اجرائي آن بفروش ميرسد اداره گمرك پس از برداشت مطالبات خود مازاد فروش را در صندوق انبار عمومي توديع خواهد نمود كه بترتيب مذكور تبصره 3 اين ماده بذوي الحقوق پرداخت نمايد.
مجوز قانوني تصويبنامه فوق پس از افتتاح مجلسين تحصيل خواهد شد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است
از طرف نخست وزير

5134 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1341/07/08 :تاريخ ابلاغ 1340/10/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران