مستاجركل باانتقال منافع به مستاجرجزءپس ازانقضامدت اجاره اصلي سمتي براي طرح دعوي تخليه عليه مستاجرجزءندارد


بتاريخ :17/3/1373
شماره دادنامه :205
مرجع رسيدگي :شعبه 46دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :رضا
خوانده : علي
خواسته :خلع يد
راي دادگاه
دعوي خواهان عليه خوانده صدورحكم به خلع يدازدوباب قهوه خانه موضوع سندرسمي مي باشدكه به شماره 9081-9/7/1345دفترخانه 174تحت عنوان اجيرنامه بين طرفين تنظيم گرديده كه بابررسي دلايل ومدارك ابرازي مدعي و رسيدگي به ادله مدعي عليه قطع نظرازاينكه سندرسمي 9081-9/7/1345 دفترخانه 174تهران سندرسمي اجاره است وتصرفات خوانده استيجاري مي باشد كه باتوجه به اينكه مورداجاره نيزمحل كسب وكاراست قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356برآن حاكميت داردكه دعوي ازاين جهت مردوداست نظربه اينكه خواهان خودبه عنوان مستاجركل وبه اتكاسندرسمي اجاره شماره 7463-1/8/1348دفترخانه شماره 342تهران جزئي ازمورداجاره خودرابه موجب اجيرنامه مزبوربه خوانده واگذاركرده است اساساپس ازانقضامدت اجاره نسبت به اين قسمت ازمورداجاره كه منتقل كرده است سمتي نداردتا محق به طرح دعوي باشدبنابراين دعوي مطروحه ازاين حيث نيزقابليت استماع نداردومردوداعلام مي گردد.راي صادره حضوري بوده وظرف 20روزقابل تجديد نظردرمحاكم حقوقي يك تهران مي باشد
رئيس شعبه 46دادگاه حقوقي 2تهران - عزيزپور

مرجع :
كتاب : برگزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 142
نشر ميزان ، تابستان 1374
35

205 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/03/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران