تبصره الحاقي بماده 10 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي در مورد چاپ اوراق تصويب شده


شماره 10163 13/3/41
تبصره زير بماده 10 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اضافه ميشود:
تبصره - سردفتران ميتوانند با اجازه اداره كل ثبت اوراق تصويب شده را در دفتر مخصوصي به هزينه خود چاپ نمايند.
وزير دادگستري - نورالدين الموتي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1341/03/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران