تصويبنامه در مورد افراز سهميه دولت در املاك مشاع موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضي


شماره 2804 27/2/41
وزارت كشاورزي
(در اجراي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضي مواد ذيل تصويب ميشود: )
نقل از شماره 5030 بتاريخ 1/3/41
هيات وزيران در جلسه مورخ 29/1/341 بنا بپيشنهاد شماره 599 ر ص 20/1/41 وزارت كشاورزي در اجراي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضي ( مصوب 19/10/40) مقررات زير را تصويب نمودند:
ماده 1) - سهميه دولت در املاك مشاع بايد قبلا افراز شود و براي انجام اين منظور سازمان اصلاحات ارضي موظف است قبل از تنظيم سند انتقال به زارعين مراتب را خواه از طريق الصاق آگهي در محل و خواه از طريق اخطار باطلاع مالكين مشاع برساند. مالكين مشاع موظفند در ظرف پنج روز از تاريخ الصاق آگهي در محل و يا تاريخ دريافت اخطاريه كتبي توافق يا عدم توافق خود را نسبت بعمل افراز بسازمان اصلاحات ارضي منطقه مربوطه اطلاع دهند.
ماده 2 ) در صورتيكه مالكين مشاع توافق به افراز ننمودند مامورين سازمان اصلاحات ارضي نقشه افرازي را تهيه و در كميسيوني مركب از طريق قرعه كشي اقدام به تعيين سهم دولت نموده و مراتب را باطلاع مالكين مشاع خواهند رسانيد.
ماده 3) هر يك از مالكين مشاع حق دارند به ا فراز مذكور در ماده 2 اعتراض نمايند اعتراضات واصله در كميسيوني مركب از دادستان و رئيس سازمان اصلاحات ارضي منطقه و رئيس كشتورزي محل مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از رسيدگي هاي لازم و در صورت لزوم جلب نظر كارشناسان رسمي و هر گاه كارشناس رسمي در محل نباشد با جلب نظر كارشناسان غير رسمي راي خود را در موضوع افراز و تعيين سهم دولت صادر نمايند. راي صادره قطعي و لازم الاجراء است و ادارات ثبت مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند.
ماده 4) هر گاه اشخاصي كه حق اعتراض دارند در ظرف مدت مقرر در ماده 1 اعتراض نكنند تعيين سهم دولت به ترتيبي كه در ماده مذكور مقرر شده قطعي است و بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده 5 ) دولت مكلف است مجوز اين تصويب نامه قانوني را از مجلسين كسب نمايد.
تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1341/01/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران