اعمال ضريب عمده فروش


19/4/1375 - 16738

بخشنامه
توجه : به بخشنامه 7032/1671/4/30-26/2/77 مشاهده گرديده است كه مميزين محترم مالياتي در مورد اطلاعيه هاي واصله در مورد خريد يا فروش موديان به گونه متفاوت برخورد مي نمايند بطوري كه برخي از ايشان مودي را عمده فروش تلقي نموده و ضريب عمده فروشي را اعمال مي نمايند و برخي ديگر مودي را خرده فروش تلقي كرده و ضريب خرده فروشي را اعمال مي نمايند. لذا به منظور وحدت رويه از اين پس اعمال ضريب عمده فروشي براي فروش مودي منوط به ارائه فاكتورهاي فروش يا ليست فروش به همراه آدرس و مشخصات كامل خريداران به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي و يا ادارات نظارت و پيگيري ذيربط مي باشدكه نشان دهنده عمده فروش بودن مودي باشد. حوزه مالياتي نيز مكلف است پس از دريافت رسيد تحويل اطلاعات مربوط به مراجع فوق الذكر از مودي ضرايب مربوطه را اعمال نمايد. مسلما" عدم ارائه فاكتورها و ياليست فروش به معني عدم وجود مدارك مثبته مبني بر عمده فروش بودن مودي تلقي مي گردد،در مورد پرونده هايي كه در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي نيز مطرح مي باشد لازم است نمايندگان محترم هيئت هاي مزبور رسيد فاكتورها يا ليست فروش مربوطه را مطالبه نمايند.
مميزين محترم كل مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند وحسب مورد ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي و نيز ادارات نظارت و پيگيري مسئول پيگيري اطلاعيه هاي مربوطه خواهند بود ، ضمنا" بمنظور اتخاذ روش يكسان لازم است از فرم رسيد پيوست استفاده گردد.
داريوش ايرانبدي
معاون درآمدهاي مالياتي

رسيد ليست فروش اشخاص حقيقي ( عمده فروش )

موضوع بخشنامه شماره مورخ حوزه مالياتي اداره كل مالياتهاي بدينوسيله تائيد مي گردد ليست فروش كالا در عملكرد سال توسط خانم / آقاي داراي پرونده مالياتي كلاسه شماره جمعا" به مبلغ ريال تحويل اين اداره گرديده است .

رئيس اداره اطلاعات وخدمات مالياتي (نظارت وپيگيري )

مهر وامضاء

16738 :شماره انتشار بخشنامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/04/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران