قانون مربوط به معاف بودن هداياي سازمانهاي خيريه كشور آمريكا از پرداخت كليه حقوق و عوارض گمركي و عوارض داخلي


ماده واحده - از تاريخ 21/7/1332 كليه مواد غذايي - پوشاكي - دارويي -
اشيا و لوازم و اثاثيه و مصالح و تجهيزات مربوطه جهت اجراي طرح هاي
بهداشتي - فرهنگي - كشاورزي - ورزشي و لوازم براي ترويج صنايع كوچك كه با
موافقت و صوابديد دولت متحده آمريكا از طرف سازمانها و نمايندگي هاي خيريه
يا امدادي غير انتفاعي كشور مزبور كه صلاحيت آنها طبق موازين و مقررات
دولت آمريكا تشخيص داده شده باشد رايگان و بلاعوض به عنوان هديه براي
نمايندگيهاي خود در ايران و يا براي سازمانهاي خيريه يا غير انتفاعي
ديگري در ايران كه صلاحيت آنها را دولت شاهنشاهي به رسميت شناخته و يا
بعدا به رسميت بشناسد حمل و فرستاده شده يا مي شود از پرداخت كليه حقوق و
عوارض گمركي و غير گمركي و انبارداري و هر گونه عوارض داخلي معاف مي باشد.
كرايه و مخارج حمل و نقل داخلي اين قبيل كالاهاي اهدايي تا مقصد نهايي در
ايران نيز از طرف دولت ايران پرداخت مي گردد و وزارت دارايي اعتبار لازم
براي كرايه و مخارج حمل و نقل مذكور را در بودجه منظور و پرداخت خواهد
نمود ورود اشيا غير مجاز اهدايي به شرح فوق از قيد مقررات عمومي اشيا غير
مجاز مستثني مي باشد ولي اشيايي كه براي مصرف شخصي متصديان و سازمانها و
نمايندگي هاي مزبور در ايران وارد نشود مشمول مزايا و معافيت هاي فوق الذكر
نخواهد بود.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بيستم دي ماه يك
هزار و سيصد و سي و پنج به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1335/10/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران