قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد مربوط به منع آزمايشهاي سلاح هسته اي در جو و فضاي ماوراي جو و زير آب


ماده واحده - قرارداد مربوط به منع آزمايشهاي سلاح هسته اي در جو و فضاي
ماوراي جو و زير آب كه در تاريخ پنجم اوت 1963 مطابق با 14 مرداد 1342 در
مسكو بين دولت هاي ايالات متحده آمريكا و انگلستان و شوروي منعقد شده و در
تاريخ هشتم اوت 1963 مطابق با هفدهم مرداد 1342 به امضاي نمايندگان مختار
دولت شاهنشاهي در مسكو و واشنگتن و لندن رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و پنج
ماده مي باشد تصويب و به دولت اجازه داده مي شود كه اسناد آن را مبادله
نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه مي باشد پس از تصويب
مجلس سنا در جلسه يكشنبه بيست و دوم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو به
تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

قرارداد منع آزمايشهاي سلاح هسته اي در جو و فضاي ماوراي جو و زير آب
دولتهاي ايالات متحده آمريكا و بريتانيا و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير
شوروي سوسياليستي كه از اين پس طرفهاي اصلي قرارداد ناميده مي شوند:
با اعلام اين كه منظور اصلي آنها اين است كه در اسرع اوقات درباره خلع سلاح
عمومي و كامل تحت نظارت دقيق بين المللي طبق هدفهاي ملل متحد توافق كنند و
اين توافق به مسابقه تسليحاتي پايان بدهد و هر گونه انگيزه توليد و
آزمايش هر نوع اسلحه از جمله سلاحهاي هسته اي را از ميان بردارد.
با كوشش براي توفيق در متوقف ساختن تمام انفجارهاي آزمايشي اسلحه هسته اي
براي هميشه و با عزم به ادامه مذاكرات براي اين منظور و با ميل به پايان
بخشيدن به آلودگي محيط زندگي بشر به وسيله مواد راديواكتيو.
به طريق ذيل توافق نمودند:
ماده اول - 1 - هر يك از دول طرف اين قرارداد تعهد مي كند كه هر نوع
انفجار آزمايشي سلاح هسته اي يا هر گونه انفجار هسته اي ديگر را در هر
نقطه اي از قلمرو يا تحت نظارت خود به شرح زير ممنوع ساخته از آن جلوگيري
نمايد و خود نيز به آن مبادرت نورزد.
الف - در جو و در خارج از حدود جو از جمله فضا ماورا جو يا زير آب از
جمله آبهاي ساحلي يا درياي آزاد يا.
ب - در هر مكان ديگري در صورتي كه چنين انفجار باعث ايجاد مواد
راديواكتيو در خارج از حدود اراضي دولتي گردد كه اين انفجار تحت اداره يا
نظارت آن انجام گرفته است . در اين باره تفاهم حاصل شده است كه مقررات
مندرج در اين بند مانع انعقاد قراردادي درباره ممنوعيت دايم هر گونه
انفجارهاي آزمايشي هسته اي از جمله كليه اين گونه انفجارهاي زير زميني
نخواهد بود.
انعقاد چنين قراردادي همانطور كه در مقدمه اين قرارداد ذكر شده منظوري
است كه طرفهاي امضاكننده اين قرارداد براي نيل به آن سعي و مجاهدت
مي كنند.
2 - هر يك از دول طرف اين قرارداد علاوه بر آن متعهد مي شود كه از
برانگيختن يا تشويق يا هر نوع شركت در انجام هر گونه آزمايش سلاح هسته اي
يا هر گونه انفجار اتمي كه در نقاط مذكوره در بالا به وقوع پيوندد يا
اثرات مذكور در بند يك اين ماده را داشته باشد خودداري نمايند.
ماده دوم - 1 - هر يك از دول طرف اين قرارداد مي تواند پيشنهاد اصلاحاتي در
اين قرارداد بنمايد. متن هر گونه پيشنهاد اصلاحي به دول نگهدارنده اسناد
تسليم مي شود و اين دول آن را به اطلاع تمام امضاكنندگان مي رسانند.
در صورتي كه يك سوم از طرفهاي اين قرارداد يا عده بيشتري از آنها تقاضا
نمايند دول نگهدارنده اسناد از تمام دول امضاكننده دعوت خواهند كرد تا در
كنفرانسي براي مطالعه اين پيشنهاد اصلاحي گرد آيند.
2 - هر پيشنهاد اصلاحي بايد به تصويب اكثريت آرا تمام طرفهاي اين قرارداد
از جمله آرا طرفهاي اصلي اين قرارداد برسد. پيشنهاد اصلاحي به محض اين كه
اسناد تصويب آن از جانب اكثريت دول متعاهد - منجمله همه طرفهاي اصلي اين
قرارداد تسليم شد به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده سوم - 1 - اين قرارداد براي امضاي هر دولتي مفتوح است . هر دولتي كه
اين قرارداد را بر طبق بند 3 اين ماده قبل از ورود به مرحله اجرا امضا
نكرده باشد مي تواند هر موقع مايل باشد بدان ملحق گردد.
2 - اين قرارداد بايد به تصويب دول امضاكننده برسد. اسناد تصويب و اسناد
الحاق به اين قرارداد به طرفهاي اصلي يعني - ايالات متحده آمريكا -
بريتانيا و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي - كه در اين
قرارداد به عنوان دول نگهدارنده اسناد تعيين شده اند تسليم خواهد شد.
3 - اين قرارداد پس از تصويب آن به وسيله طرفهاي اصلي امضاكننده و پس از
تسليم اسناد تصويب به مرحله اجرا در خواهد آمد.
4 - اين قرارداد در مورد دولي كه اسناد تصويب يا الحاق آنها بعد از
الزام آور
شدن قرارداد تسليم مي شود از همان روز تسليم اسناد تصويب يا الحاق به موقع
اجرا در خواهد آمد.
5 - دول نگهدارنده اسناد تاريخ امضا و تاريخ تسليم اسناد تصويب و الحاق
به اين قرارداد و تاريخ لازم الاجرا شدن آن و تاريخ دريافت هر گونه درخواست
تشكيل كنفرانس يا اخطارهاي ديگر را فورا به اطلاع تمام دولي كه بعدا آن را
امضا كرده اند يا بدان ملحق شده اند مي رسانند.
6 - اين قرارداد به وسيله دول نگهدارنده اسناد بر طبق ماده 102 منشور ملل
متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده چهارم - مدت اين قرارداد نامحدود است . هر يك از طرفهاي اين قرارداد
در اعمال حاكميت ملي خود چنانچه تصميم بگيرد كه حوادث فوق العاده اي كه
بستگي به موضوع اين قرارداد دارد منافع عاليه كشورش را به خطر انداخته
است حق خواهد داشت از اين قرارداد خارج شود. در اين صورت دول مذكور بايد
سه ماه قبل از خروج موضوع را به ساير طرفهاي اين قرارداد اخطار نمايند.
ماده پنجم - اين قرارداد كه متن هاي انگليسي و روسي آن متساويا معتبر
مي باشد در بايگاني دول نگهدارنده اسناد ضبط خواهد شد. رونوشت هاي گواهي
شده اي از آن به وسيله دول نگهدارنده اسناد به دول امضاكننده و دولي كه
بدان ملحق شده اند فرستاده خواهد شد.
نمايندگان مجاز با ايمان به مراتب فوق اين قرارداد را در سه نسخه در شهر
مسكو در تاريخ پنجم اوت 1963 امضا نمودند محل سه امضا
متن قرارداد فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده مي باشد ضميمه قانون
راجع به الحاق دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد مربوط به منع آزمايشهاي
سلاح هسته اي در جو و فضاي ماوراي جو و زير آب بوده و صحيح است .
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1342/10/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران