قانون برقراري ده فقره شهريه


ماده واحده - به وزارت دارايي اجازه داده مي شود وظيفه وراث اشخاص ذيل را:
الف - ماهي يك هزار ريال وظيفه بانو ايران غفاري دختر مرحوم
كمال الملك كه به علت ازدواج 25 روزه قطع گرديده از تاريخ 15/7/1327(تاريخ تفريق ) مادام كه شوهر اختيار ننموده است .
ب - ماهي شش هزار ريال به عنوان هزينه تحصيل درباره (فرهاد و بهرام ) دو نفر فرزندان مرحوم دكتر عبدالحميد اعظم زنگنه استاد دانشگاه و وزير اسبق وزارت فرهنگ متساويا (علاوه از مبلغي كه از صندوق بازنشستگي به بازماندگان آن مرحوم تعلق مي گيرد) مادام كه به تحصيل اشتغال دارند از محل بودجه وزارت فرهنگ و از تاريخ اول فروردين 1330.
ج - ماهي يك هزار ريال وظيفه درباره وراث مرحوم سرهنگ دو محمود متين
از تاريخ اول فروردين 1330 و از محل بودجه شهرباني كل كشور.
د - ماهي هفت هزار و دويست و نود ريال درباره سه نفر فرزند مرحوم
دكتر حسن شهيد نورايي استاد سابق دانشگاه تهران و مستشار اقتصادي سابق
دولت در اروپاي غربي از تاريخ فوت متساويا به نام خرج تحصيل مادام كه به
تحصيل اشتغال دارند از محل اعتبار بودجه وزارت فرهنگ .
ه - ماهي شش هزار و هشتصد و چهل ريال درباره چهار نفر وراث مرحوم
محمدعلي عظيمي كارمند سابق وزارت فرهنگ متساويا به شرح ذيل :
1 - بانو بدرالشريعه عظيمي همسر كارمند متوفي .
2 - سيروس و ناهيد و زهره عظيمي فرزندان كارمند متوفي .
از تاريخ 18 تير ماه 1330 مادام كه فرزندان آن مرحوم به تحصيل اشتغال
دارند و عيال و دختران آن مرحوم كه شوهر نكرده اند از محل اعتبار بودجه
وزارت فرهنگ .
و- ماهي چهار هزار و هفتصد و سي و پنج ريال وظيفه از اول فروردين
1330 درباره وراث مرحوم محمدعلي ملك كارمند سابق دفتر نخست وزيري از محل
اعتبار شهريه و مستمريات .
ز - ماهي سه هزار ريال درباره ورثه مرحوم محمد سادات دربندي كارمند
سابق اداره تلگراف بي سيم پهلوي كه در تاريخ 22 شهريور 29 براثر سقوط
هواپيما در نزديكي كرج سوخته است از تاريخ فوت و از محل بودجه وزارت پست
و تلگراف و تلفن .
ح - ماهي يك هزار و يكصد و ده ريال درباره وراث مرحوم احمد روغنكشان
پيك اداره پست تهران كه در قطار راه آهن مسموم و مقتول گرديده از تاريخ
فوت و از محل اعتبار بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن .
ط - از تاريخ 12 مهر ماه 1329 ماهي چهار هزار ريال وظيفه از محل
منظور ضمن اصلاح بودجه وزارت فرهنگ در حق پنج نفر وراث مفصلالاسامي :
1 - بانو مليحه مجذوب همسر.
2 - آقايان : محمود - عباس - حميد پسران و دوشيزه بديعه دختر مرحوم
بديع الله مجذوب .
ي - علاوه بر يك هزار و هفتاد ريال و بيست دينار كه به موجب قانون
بازنشستگي به عنوان وظيفه از صندوق بازنشستگي به وراث مرحوم محسن مهرداد
پرداخت مي شود ماهيانه مبلغ يك هزار و هفتصد و سي ريال ديگر نيز كه مجموع
نصف آخرين حقوق و كمك دريافتي آن مرحوم مي باشد از بودجه وزارت كشور با
رعايت ماده 6 قانون وظايف در وجه وراث قانوني .
از محل اعتباري كه در هر يك از بندها ذكر گرديده از تاريخهاي مذكور فوق
برقرار و طبق مقررات پرداخت نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه دوازدهم دي ماه يك
هزار و سيصد و سي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1330/10/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران