تصميم قانوني دائر به اجازه اجراي مقررات حكومت نظامي در پاره اي از نقاط جنوب


مجلس شوراي ملي در جلسه شب يكشنبه 25/1/1330 در نقاط آبادان - گچساران - لآلي - بندر معشور - هفتگل و مسجد سليمان از تاريخ پنجم فروردين ماه 1330 براي مدت دو ماه اجراي مقررات حكومت نظامي را تصويب نموده است .
تصميم قانوني بالا در جلسه شب يكشنبه بيست و پنجم فروردين ماه يك هزار و سيصد و سي از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1330/01/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران