قانون بودجه سال 1339 مجلس شوراي ملي


ماده اول - براي مقرري و هزينه دوازده ماهه سال 1339 مجلس شوراي ملي
مبلغ يكصد و سي و هفت ميليون و دويست و شصت و پنج هزار و ششصد ريال
(137265600) مطابق قسمتهاي يك تا پنج صورت مشروح ضميمه اعتبار به
كارپردازي مجلس داده مي شود.
تبصره - تبصره 3 قانون بودجه سال 37 و 1338 مجلس شوراي ملي قسمتي كه
مربوط به تفاوت حقوق (كمك دريافتي ) كارمندان بازنشسته مجلس شوراي ملي از
بودجه مجلس است از آغاز سال 1339 به شرح زير اصلاح مي شود: كمك اعاشه
دريافتي كارمندان بازنشسته مجلس شوراي ملي كه قبل از سال 1337 بازنشسته
شده اند نيز برابر مبلغي است كه به كارمندان شاغل پرداخته مي شود.
ماده دوم - به كارپردازي مجلس شوراي ملي اجازه داده مي شود صرفه جوييهاي
بودجه سال 1339 مجلس شوراي ملي را دريافت و براي خريد فرش قالي و اثاثيه
ساختمان جديد مجلس اختصاص دهد.
ماده سوم - به كارپردازي مجلس شوراي ملي اجازه داده مي شود تتمه درآمد
سالهاي 35 و 36 چاپخانه مجلس و 36 و 1337 اداره روزنامه رسمي كشور
شاهنشاهي را در قبال طلب كارپردازي مجلس از وزارت دارايي (موضوع تبصره 2
قانون بودجه سال 36 مجلس راجع به انتقال چاپخانه مجلس به دولت ) برداشت
كرده و تتمه طلب خود را از وزارت دارايي دريافت دارد.
تبصره 1 - هر نوع استخدام جديد و انتقال (به استثناي محلهايي كه در
نتيجه بازنشستگي و فوت ايجاد مي شود و نيز چهارده نفر كارمند و كارگران
فني براي چاپخانه جديد) به مجلس شوراي ملي مطلقا ممنوع است .
تبصره 2 - چون آقاي فريدون رهنما از تاريخ اول تير ماه 1333 در
كتابخانه مجلس شوراي ملي به سمت كارمند فني تا آخر سال جاري (1338)
اشتغال به خدمت داشته و دارد مدت مزبور به شرط پرداخت كسور بازنشستگي به
اقساط رسمي تلقي و از مزاياي قانوني طبق قانون استخدام كارمندان اداري
مجلس از اول سال 1339 برخوردار و پايه قانوني تشخيص داده خواهد شد و
همچنين موافقت مي گردد به آقايان حسن صابري و عبدالله آدميت عضو كتابخانه
از تاريخ اول فروردين 1339 پايه يك كارمندي اعطا شود.
قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده و سه تبصره است در جلسه پنجشنبه نوزدهم
اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1338/12/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران