قانون راجع به اجازه استخدام پنج نفر كارشناس يوناني به منظور هدايت كشت توتون سيگار


ماده واحده - وزارت گمركات و انحصارات مجاز است پنج نفر از كارشناسان
يوناني را كه فعلا مشغول خدمت هستند به شرح فهرست شماره يك منضم كه حاوي
اسامي و حقوق ماهانه آنها است از اول سال 1337 براي مدت سه سال تجديد
استخدام نمايد.
تبصره 1 - حقوق كارشناسان مذكور كماكان تماما به ريال پرداخت و پيمان
استخدامي آنها بايد بر طبق قانون استخدام اتباع خارجي مصوب عقرب 1301
تنظيم و به امضا وزارت گمركات و انحصارات مبادله شود.
تبصره 2 - چون شش نفر كارشناسان مزبور از اول سال 1334 و پنج نفر از
18/11/1334 در دخانيات مشغول خدمت بوده اند وزارتين دارايي و گمركات و
انحصارات مجاز مي باشند اسناد حقوق آنها را كه بر طبق صورت شماره 2 ضميمه
به ريال پرداخت شده است به حسابهاي مربوطه منظور دارند.
صورت شماره يك مربوط به استخدام كارشناسان يوناني از اول سال 1337 در
موسسه انحصارات دخانيات ايران :
نام حقوق ماهيانه
----------------------------------------------
1 - آقاي آناناس زافيروپوليس /14000 ريال
2 - آقاي ژان ژرژدانيديس /6400 ريال
3 - آقاي كنساتين الكوسنولوس /5300 ريال
4 - آقاي ژان چغلنديس /4800 ريال
5 - آقاي ژان مادروماتين /5300 ريال
صورت شماره 2 مربوط به استخدام كارشناسان يوناني از اول سال 1334 تا
پايان سال 1336
نام حقوق ماهيانه
----------------------------------------------
1 - آقاي آناناس زافيروپوليس /12000 ريال
2 - آقاي ژان ژرژدانيديس /5400 ريال
3 - آقاي كنساتين الكوپولوس /4300 ريال
4 - آقاي ژان چغلنديس /3800 ريال
5 - آقاي ژان مادروماتين /4300 ريال
6 - آقاي فئودر ترياندافيليديس
(18/11/34 فوت شده است ) -/4800 ريال
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بيست و پنجم آذر ماه
يك هزار و سيصد و سي و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1338/11/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران