اصلاح تصويبنامه موضوع واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو


شماره 47843/ت30589ه-                                   26/8/1383
 وزارت صنايع و معادن -   وزارت كشور -   وزارت نفت -   وزارت امور اقتصادي و دارايي -  وزارت راه و ترابري - وزارت بازرگاني - سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور -   سازمان حفاظت محيط زيست
     هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 101357 مورخ 8/2/1383 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصدوسي‎وهشتم قانون‎اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
     تصويبنامه شماره 28580/ ت28985ك مورخ 26/6/1382 به شرح زير اصلاح مي‎شود:
     واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو در صورت ارايه گواهي نامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو ( به ‎جز موتورسيكلت ) به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل‎ونقل و رانندگي باشد، مي‎توانند از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي سي - كي - دي به‎ميزان پانزده ميليون (000/000/15) ريال بابت خروج هر دستگاه خودرو پلاك‎سفيد و مبلغ سي‎ميليون (000/000/30) ريال بابت خروج هر دستگاه خودرو داراي پلاك قرمز استفاده نمايند، مشروط براينكه خودرويي كه از رده خارج مي‎شود، بيش از (40) سال از زمان ساخت آن نگذشته باشد.
     تبصره - توليدكنندگان داخلي خودرو، در سال 1383 تا سقف بيست هزار (000/20) دستگاه خودرو از تسهيلات ياد شده برخوردار مي‎گردند. سهم هريك از شركت‎هاي خودروساز توسط وزير صنايع و معادن تعيين مي‎شود.
      معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17404 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/09/04 :تاريخ ابلاغ 1383/07/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران