ضوابط كلي صدور مجوز تاسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي


شماره: :4375/دش                                                 3/8/1383
(مصوبه جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
       شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 546 مورخ 31/6/1383 در راستاي تكميل مصوبه كليات آيين‎نامه تاسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي، ضوابط كلي صدور مجوز تأسيس اين مؤسسات را به اين شرح تصويب كرد، مقرر شد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مجوزهاي تأسيس مؤسسات مزبور را با توجه به موارد زير صادر نمايند:
1       -رعايت سياست‎ها و ضوابط نظام آموزش عالي كشور (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي و...).
2       -تأكيد برسياست بومي كردن گزينش دانشجو.
3       -اولويت دادن به مناطق و استان‎هاي محروم.
4       -توجه بيشتر به احراز صلاحيت هيئت‎هاي موسس.
5        -توجه به ارتقاء توان نظارتي وزارتخانه هاي ذي‎ربط در فرآيند توسعه مؤسسات مزبور.
6        -تشويق مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي موفق به تأسيس مؤسسه در استان‎هاي داراي اولويت.
7       -توجه به محدوديت‎هاي موجود در زمينه تأمين هيئت علمي مورد نياز مؤسسات مزبور.
8       -فراهم ساختن زمينه هاي جذب و گزينش دانشجوي بومي در شهرهاي محل سكونت يا شهرهاي نزديك.
9       -توجه به سياست آسان بودن ورود به دانشگاه ها و خروج منظم و دشوار از آن.
10       -توجه به زمينه هاي فرهنگي, اجتماعي و اقتصادي استان‎ها و رشته هاي تحصيلي متناسب با آنها در فرآيند توسعه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي.
 رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيدمحمد خاتمي

17383 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/08/09 :تاريخ ابلاغ 1383/06/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران