مصوبه شوراي  عالي اداري راجع به يكپارچه نمودن مجموعه هاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن


شماره: 136206/1901                                          27/7/1383
وزارت صنايع و معادن - وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري - سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور
       شوراي عالي اداري در صدوهجدهمين جلسه مورخ 11/7/1383 در اجراي بند يك مصوبه شمارة 11822/1901 مورخ 29/1/1383 و در راستاي جلوگيري از انجام فعاليت‎هاي موازي در تشكيلات دولت، كاهش هزينه هاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاه هاي اجرايي به مأًموريت‎هاي اصلي و قانوني محوله و يكپارچه كردن مجموعه هاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن تصويب نمود:
1       - مؤسسه آموزش و پژوهش  وزارت صنايع و معادن منحل و كليه امكانات، تجهيزات و نيروي انساني موجود به مؤسسه آموزش علمي - كاربردي صنايع ايران (تحت پوشش دانشگاه جامع علمي - كاربردي) منتقل مي‎شود. در اين مؤسسه آموزش‎هاي كاربردي با گرايش فن‎آوري صنعتي و معدني در قالب دوره هاي آموزش پودماني و با سطح كارداني برگزار مي‎گردد.
       تبصره - وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت 3ماه تغييرات لازم را در اساسنامه مؤسسه مذكور پيشنهاد و به تصويب مراجع ذيربط برساند.
2       - وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت يكسال زمينه واگذاري كامل فعاليت‎هاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي صنايع و معادن (شركت سهامي) را به بخش غيردولتي فراهم نمايد.
3       - وزارت صنايع و معادن مسئول حسن اجراي اين مصوبه مي‎باشند.
4       - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور، چگونگي اجراي اين مصوبه را كنترل، نظارت و تا پايان سال 1383 به شوراي عالي اداري گزارش خواهند نمود.
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري - حميد شركاء

17383 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/08/09 :تاريخ ابلاغ 1383/07/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران