آئين نامه شيوه هاي قيمت گذاري سهام ، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع بند( و ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره33846/ت30096ه 24/6/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پيشنهاد شماره24456 مورخ14/6/1383 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند ( و ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آئين نامه شيوه هاي قيمت گذاري سهام ، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران را به شرح زير تصويب نمود :

آئين نامه شيوه هاي قيمت گذاري سهام ، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع بند( و ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1 - انواع سهام قابل واگذاري موضوع ماده ( 11 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از طريق سازمان خصوصي سازي از نظر طبقه بندي براي فروش عبارتند از :
الف - سهام تدريجي شركتي كه براي اولين بار از طريق بورس عرضه مي شود و داراي قيمت تابلو بورس نيست .
ب - سهام تدريجي شركتي كه قبلا از طريق بورس عرضه شده و داراي قيمت تابلو است .
ج - سهام بلوكي شركتي كه از طريق بورس عرضه مي شود .
د - سهام شركتي كه از طريق مزايده عرضه مي شود .
تبصره 1 - اگر نماد شركتي در بورس براي مدتي بسته باشد ، هنگام عرضه مجدد ، سهام آن از نوع ( ب ) محسوب مي شود .
تبصره 2 - سهام بلوكي ، درصدي از كل سهام شركت است كه بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيئت عالي واگذاري به صورت يكجا عرضه مي شود .
تبصره 3 - سهام ترجيحي موضوع ماده ( 16 ) قانون برنامه سوم توسعه ، مطابق آئين نامه مربوط ، قيمت گذاري و عرضه مي شود .
ماده 2 - سهام موضوع بند ( الف ) ماده ( 1 ) اين آئين نامه طبق ضوابط موردعمل سازمان بورس اوراق بهادار و سهام موضوع بند ( ب ) نيز مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاي بازار عرضه مي شوند و داراي قيمت پايه نمي باشند .
ماده 3 - قيمت پايه سهام بلوكي شركتهاي داراي قيمت تابلو موضوع بند ( ج ) ماده ( 1 ) معادل صددرصد قيمت مبناي سهام تدريجي شركت يا بيشتر به تشخيص سازمان خصوصي سازي خواهدبود .
تبصره 1 - قيمت مبناي سهام تدريجي موضوع اين ماده معادل ميانگين آخرين قيمتهاي روز بورس در دو ماه آخر قبل از ماه بررسي و تعيين قيمت پايه سهام بلوكي است . قيمت مبناي سهام تدريجي در هر حال از 80درصد حداكثر قيمت سهام در آن فاصله كمتر نخواهد بود . چنانچه مراحل تعيين قيمت پايه تا آخرين روز ماه به اتمام نرسد ، قيمت گذاري با احتساب ماه جديد به عنوان ماه آخر صورت خواهد گرفت .
تبصره 2 - چنانچه از زمان اولين معامله سهام يك شركت در بورس كمتر از دو ماه گذشته باشد ، ميانگين قيمت موضوع اين ماده در مقطع اولين معامله تا روز آخر ماه قبل از قيمت گذاري محاسبه خواهد شد ، مشروط برآنكه اين مقطع كمتر از پانزده روزكاري بورس نباشد . چنانچه در مهلت دو ماهه مورد محاسبه ، مجامع عمومي شركت در خصوص تقسيم سود و يا تغيير سرمايه اتخاذ تصميم نمايند ، ميانگين قيمت موضوع اين ماده در فاصله زماني باز شدن نماد شركت بعد از اتخاذ تصميم تا روز آخرماه قبل از قيمت گذاري محاسبه خواهد شد ، مشروط بر آنكه اين فاصله زماني كمتر از پانزده روز كاري بورس نباشد . در هر حالت ، حداكثر قيمت سهام براي تعيين هشتاددرصد نصاب موضوع تبصره ( 1 ) اين ماده در مقطع زماني محاسبه ميانگين قيمت ، ملاك عمل خواهد بود .
تبصره 3 - تعيين قيمت پايه براي سهام بلوكي شركتي كه فاقد قيمت بورس باشد و يا چنانچه مقطع زماني اولين معامله يا بازگشايي نماد آن كمتر از پانزده روز كاري بورس باشد به نحوي كه مشمول مفاد تبصره ( 2 ) فوق نباشد ، مطابق ماده ( 4 ) اين آئين نامه خواهد بود .
ماده 4 - قيمت پايه سهام نوع ( د ) ماده ( 1 ) و سهام موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 3 ) اين آئين نامه و نيز قيمت پايه حق تقدم سهام به يكي از روشهاي زير ويا تركيبي از آنها تعيين مي شود :
الف - نسبت سود خالص قبل از ماليات به نرخ بازده سرمايه گذاري با درنظر گرفتن تاثير عوامل جانبي تعديل كننده قيمت پايه سهام .
1 - سود خالص قبل از ماليات مندرج در بند فوق ، معادل ميانگين سود سه سال آخر شركت قبل از سال واگذاري ، با درنظر گرفتن عوامل موثر در تعديل ، به شرح زير خواهد بود :
1 - 1 - درآمدها و هزينه هاي استثنايي و نيز درآمدهاي حاصل از فروش داراييهاي اسقاطي يا موجودي ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از ماليات منظور نمي شود .
1 - 2 - چنانچه متوسط تولي - د سالهايي كه مبناي محاسبه سود خالص قبل از ماليات قرار گرفته است ، كمتر از هفتاددرصد بالاترين توليد هريك از سنوات پنج سال آخر شركت باشد ، سود مربوط به سالهاي مزبور با احتساب هفتاددرصد بالاترين توليد هريك از سنوات پنج سال گذشته منظور مي شود .
2 - نرخ بازده سرمايه گذاري معادل نرخ موثر سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت پنج ساله بانكي به اضافه پنج درصد تعيين مي شود .
3 - عوامل جانبي تعديل كننده قيمت پايه سهام مذكور در بند ( الف ) عبارتند از :
3 - 1 - درصورتي كه سرمايه شركت در سال واگذاري سهام از سال قبل از آن از محل آورده هاي نقدي يا مطالبات سهامداران افزايش يافته باشد ، صددرصد مبلغ افزايش سرمايه به ارزش كل شركت افزوده مي شود . همچنين مبالغ نگهداري شده در شركت از محل سود سال قبل از واگذاري تحت هرعنوان به قيمت پايه سهام شركت اضافه مي شود .
3 - 2 - در مواردي كه ماليات بردرآمد شركت از طريق رسيدگي به دفاتر و برگشت هزينه به حالت عادي تعيين گرديده ولي قطعي نشده باشد ، مالياتهاي غيرقطعي به نسبت تفاوت ميانگين مالياتهاي قطعي و محاسبه شده در آخرين سه سالي كه مالياتهاي شركت به حالت مذكور قطعي شده باشد ، محاسبه و تفاوت بين مالياتهاي مزبور و ذخاير مربوط از قيمت پايه سهام كسر مي شود .
3 - 3 - هفتاد درصد تفاوت بين قيمت دفتري و ارزش روز داراييهاي منقول و غيرمنقولي كه بنا به تشخيص شركت مادر تخصصي براي عمليات شركت ضروري نيست ، به قيمت پايه سهام افزوده خواهد شد . ارزش روز داراييهاي مذكور را كارشناسان رسمي دادگستري تعيين خواهند كرد .
3 - 4 - قيمت تمام شده طرحهاي توسعه و تكميل طرحهاي نيمه تمام يا آماده بهره برداري يا طرحهايي كه كمتر از پنج سال از شروع بهره برداري آنها گذشته باشد ، به شرح زير محاسبه و تفاوت حاصل به قيمت پايه سهام اضافه مي شود :
3 - 4 - 1 - درخصوص هزينه هاي ارزي اعم از خريد ماشين آلات يا ساير هزينه ها ، جمع هزينه هاي ارزي به قيمت روز ارز براي سرمايه گذاري و يا قيمت داراييهاي مزبور براساس نظر كارشناس رسمي دادگستري محاسبه خواهد شد .
3 - 4 - 2 - درخصوص هزينه هاي ريالي ، محاسبات براساس شاخص قيمت عمده فروشي اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخش مربوط با نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره انجام خواهد شد .
3 - 5 - تفاوت بين قيمت دفتري و ارزش سهام و سرمايه گذاريهاي انجام شده در ساير شركتها ، حسب مورد به قيمت معامله شده در بورس يا ارزيابي آن به روش ارزيابي انجام شده در شركت سرمايه گذار ، مطابق اين آئين نامه ، اضافه يا از آن كسر مي شود . در مواردي كه سود اين قبيل سرمايه گذاريها در حسابها عمل شده باشد ، سود منظور شده بايد از سود خالص قبل از ماليات كسر شود .
ب - ارزش روز خالص داراييهاي شركت ( قيمت روز داراييها پس از كسر كليه بدهيها ) .
ج - تنزيل خالص جريان وجوه نقد شركت در ده سال آينده با اعمال نرخ مذكور در بند ( 2 ) همين ماده .
د - ارزش اسمي سهام .
ه - ارزش ويژه دفتري ( به شرط مثبت بودن ) .
و - ارزش اسمي سهام حداكثر ده سال قبل از سال واگذاري با اعمال تغييرات شاخص قيمت عمده فروشي .
ماده 5 - قيمتهاي پايه تعيين شده توسط سازمان خصوصي سازي به روشهاي مندرج در مواد ( 3 ) و ( 4 ) اين آئين نامه پس از تصويب هيئت عالي واگذاري ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
ماده 6 - قيمت پايه سهام مصوب موضوع ماده ( 5 ) تا تشكيل مجامع عمومي به منظور تصويب صورتهاي مالي جديد يا تغيير در سرمايه شركت اعتبار دارد ، مگر آن كه هيئت عالي واگذاري مهلت كمتري را براي اعتبار اين قيمت پايه مقرر نموده باشد .
ماده 7 - چنانچه پس از درج آگهي و عرضه سهام نوع ( ج ) و ( د ) سهام عرضه شده به فروش نرود ، سازمان خصوصي سازي مجاز است با كسر حداكثر پنج درصد از قيمت پايه قبلي ، عرضه را طبق مقررات مربوط تجديد نمايد . كسر بيش از پنج درصد از قيمت قبلي با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيئت عالي واگذاري ميسر خواهد بود .
ماده 8 - چنانچه خريدار طي مدت پرداخت اقساط به موجب قرارداد فروش ، حداقل يكي از موارد زير را انجام دهد ، سازمان خصوصي سازي مي تواند به موجب دستورالعملي كه به تصويب هيئت عالي واگذاري مي رسد ، سود فروش اقساطي را تا صفر تقليل دهد و يا دوره بازپرداخت اقساط را به مدت دو سال ديگر ( مجموعا پنج سال از تاريخ معامله ) افزايش دهد :
الف - اشتغال را در سطح روز خريداري حفظ نمايد يا آن را افزايش دهد .
ب - كارايي و بهره وري واحد خريداري شده را ارتقا بخشد .
ج - سرمايه گذاري جديد در همان واحد انجام دهد .
ماده 9 - پرداخت قيمت توسط خريداران با رعايت ترتيبات زير انجام مي گيرد :
الف - چنانچه سهام در بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود ، پرداخت قيمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس خواهد بود .
ب - چنانچه سهام از طريق مزايده عرضه و به صورت نقدي فروخته شود ، پرداخت قيمت براساس آئين نامه معاملاتي سازمان خصوصي سازي و با رعايت مفاد اين آئين نامه خواهد بود .
ج - چنانچه واگذاري سهام به صورت اقساط انجام شود ، پرداخت قيمت براساس آئين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع بند ( ه - ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17349 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/06/30 :تاريخ ابلاغ 1383/06/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران