آئين نامه تشكيل و اداره كميسيون ملي آيسسكو در ايران


شماره22945/ت29522ه 21/6/1383
وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ8/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره18044/140 مورخ7/7/1382 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( آئين نامه تشكيل واداره كميسيون ملي آيسسكو در ايران ) را به شرح زير تصويب نمود :

آئين نامه تشكيل و اداره كميسيون ملي آيسسكو در ايران
ماده 1 - در اجراي بند (1) اصل (14) اساسنامه سازمان اسلامي آموزشي ، علمي و فرهنگي (آيسسكو) و مصوبه پنجمين مجمع عمومي آيسسكو (دمشق 1994) كميسيون ملي آيسسكو در ايران تشكيل مي گردد .
ماده 2 - اهداف و وظايف كميسيون ملي آيسسكو در ايران به شرح زير است :
1 - مشاركت در فعاليتهاي آيسسكو به منظور تحكيم همبستگي و تفاهم متقابل ميان كشورهاي عضو از طريق برنامه هاي آموزشي ، علمي و فرهنگي .
2 - فراهم آوردن امكانات لازم براي انديشمندان ، است - ادان و شخصيتهاي آموزشي ، علمي و فرهنگي به منظور ارايه طرحها و برنامه هاي موردنياز آيسسكو .
3 - بسط و گسترش فعاليتهاي آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران در چارچوب سياستها و برنامه هاي ملي .
4 - ايجاد ارتباط بين سازمان آيسسكو و سازمانهاي دولتي و غيردولتي كشور كه در زمينه هاي آموزشي ، علمي و فرهنگي فعاليت دارند .
5 - ترغيب و حمايت از تشكيل سازمانهاي غيردولتي فعال در امور آموزشي ، علمي ، فرهنگي و ارتباطات .
ماده 3 - شوراي عالي كميسيون ملي آيسسكو عالي ترين مرجع تصميم گيري كميسيون و داراي اعضاي زير است :
1 - وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا) .
2 - رئيس سازمان ملي جوانان .
3 - معاون وزير امور خارجه .
4 - معاون وزير علوم ، تحقيقات و فناوري .
5 - معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي .
6 - معاون وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
7 - معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
8 - معاون سازمان حفاظت محيط زيست .
9 - معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
10 - رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي .
11 - نماينده جمهوري اسلامي ايران در شوراي اجرائي آيسسكو .
12 - دبير كل كميسيون ملي آيسسكو در ايران (دبير شورا) .
13 - چهارنفر از صاحبنظران مسايل آموزشي ، علمي و فرهنگي كشور به انتخاب وزير آموزش و پرورش براي مدت دو سال كه حداقل دونفر از آنها از خانمها باشند .
ماده4 - وظايف شوراي عالي كميسيون ملي آيسسكو بدين شرح است :
1 - تعيين سياستها و تصويب برنامه هاي كميسيون ملي براساس برنامه ها و فعاليتهاي آيسسكو .
2 - بررسي و تعيين مواضع جمهوري اسلامي ايران درباره موضوعاتي كه جهت تصميم گيري در دستور كار اجلاس مجمع عمومي و شوراي اجرائي قرار مي گيرد .
3 - بررسي و تصويب گزارش سالانه كميسيون (تهيه گزارش برعهده دبيرخانه است) .
4 - پيشنهاد بودجه سالانه موردنياز كميسيون براي تصويب .
5 - ارايه نظر و پيشنهاد درخصوص توسعه فعاليتهاي كميسيون ملي .
6 - تصويب شرح وظايف كار گروههاي تخصصي .
تبصره - تصميمات شوراي عالي با تاييد وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا) ابلاغ خواهد شد .
ماده 5 - به منظور تهيه طرحهاي اجرائي براي برنامه هاي كميسيون ملي و مصوبات شوراي عالي و پيگيري آنها كار گروه اجرائي با تركيب زير تشكيل مي شود :
1 - نماينده جمهوري اسلامي ايران در شوراي اجرائي آيسسكو (رئيس كار گروه) .
2 - دبير كل كميسيون ملي آيسسكو در ايران .
3 - نماينده وزارت امور خارجه .
4 - نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .
5 - نماينده وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري .
6 - نماينده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
7 - نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
8 - نماينده سازمان حفاظت محيط زيست .
9 - نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
10 - نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي .
11 - نماينده سازمان ملي جوانان .
تبصره - كار گروه اجرائي هر دو ماه يك بار تشكيل مي شود .
ماده 6 - وظايف كار گروه اجرائي بدين شرح است :
1 - بررسي و پيگيري چگونگي اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي اجرائي كه به ايران مربوط مي شود .
2 - بررسي و تصميم گيري درباره چگونگي پيگيري مصوبات و تصميمات شوراي عالي .
3 - بررسي برنامه و بودجه پيشنهادي دبيرخانه كميسيون ملي و ارائه آن به شوراي عالي .
4 - همكاري مستمر با دبيرخانه جهت حسن اجراي وظايف محول شده .
ماده 7 - كميسيون ملي آيسسكو در ايران داراي يك دبيرخانه دائمي وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و زير نظر مدير كل دفتر همكاريهاي علمي بين المللي وزارتخانه ياد شده كه دبيركل كميسيون ملي آيسسكو نيز خواهد بود ، اداره مي شود .
ماده 8 - وظايف دبيرخانه دايمي كميسيون ملي آيسسكو به شرح زير است :
1 - پيگيري و اجراي تمامي امور آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران .
2 - تهيه برنامه و بودجه سالانه كميسيون و ارائه به كار گروه اجرائي .
3 - تدوين گزارش عملكرد سالانه كميسيون .
4 - برقراري رابطه ميان كميسيون و ساير مراكز ، موسسات و ارگانهاي دولتي و غيردولتي كشور .
5 - برقراري و توسعه ارتباط با ساير كميسيونهاي ملي در كشورهاي عضو آيسسكو و دفتر منطقه اي آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران .
6 - نظارت بر اجراي برنامه هاي آيسسكو و تهيه مدارك لازم در اين خصوص .
7 - گردآوري ، ترجمه و انتشار برخي كتب و نشريات ادواري آيسسكو .
8 - پيگيري وظايفي كه شوراي عالي به دبيرخانه محول مي كند .
9 - تمهيد مقدمات پرداخت حق عضويت ايران به آيسسكو .
ماده 9 - دبيرخانه مي تواند كار گروههاي تخصصي جهت رسيدگي به موضوعات تشكيل دهد . چگونگي تشكيل ، تركيب و اداره كار گروههاي ياد شده به تصويب شوراي عالي مي رسد .
ماده 10 - شوراي عالي بنا به دعوت رئيس كميسيون يا دبير كل كميسيون ملي حداقل دو بار در سال تشكيل جلسه مي دهد . براي تشكيل جلسات رسمي ، حضور نه(9) نفر از اعضاء الزامي است .
جلسات فوق العاده شوراي عالي بنا به دعوت رئيس شورا و يا دبيركل كميسيون ملي تشكيل مي شود .
ماده 11 - اعضاي كارگروههاي تخصصي با پيشنهاد دبيركل كميسيون و حكم وزير آموزش و پرورش براي مدت دو سال منصوب مي شوند .
ماده 12 - بودجه كميسيون از راههاي زير تامين مي شود :
1 - وجوهي كه هر سال در اعتبارات وزارت آموزش و پرورش پيش بيني شده و به صورت كمك در اختيار دبيرخانه قرار مي گيرد .
2 - ساير كمكهاي دولت ، وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي .
3 - كمكها و هداياي سازمانهاي غيردولتي و مردم .
4 - كمكهاي سازمانها و مجامع بين المللي .
5 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي پژوهشي ، آموزشي ، انتشاراتي و نظاير آنها .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17347 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/06/28 :تاريخ ابلاغ 1383/06/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران