آئين نامه اجرائي تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح


شماره 33684/ت29031ه 22/6/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4 - 19/111/24204 مورخ 16/4/1382 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح - مصوب 1375 - ، آئين نامه اجرائي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود :

آئين نامه اجرائي تبصره (2) ماده واحده قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح

ماده 1 - در اين آئين نامه عبارات اختصاري زير جايگزين عناوين كامل آن مي گردد :
الف - ستاد كل : ستاد كل نيروهاي مسلح .
ب - نيروهاي مسلح : نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران .
ج - وزارت دفاع : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح .
ماده 2 - تامين كليه استحقاقي كاركنان وظيفه اعم از پوشاك ، خوراك ، امكانات زيستي ، وسيله اياب و ذهاب و يا هزينه آن (در هنگام اعزام كاركنان وظيفه به مرخصي استحقاقي) مطابق با ديگر امكانات مندرج در اين آئين نامه بر عهده نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنها مي باشد .
ماده 3 - استحقاقي وسايل و پوشاك كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح در طول مدت خدمت دوره ضرورت برابر جداول پوشاك ، لوازم خواب ، وسايل تنظيف كاركنان نيروهاي مسلح مصوب فرماندهي كل قوا مي باشد كه قسمتي از آن حين آموزش و توسط واحدهاي آموزشي و بقيه در حين خدمت و توسط يگانهاي ذيربط تامين و تحويل مي شود .
ماده 4 - تامين رايگان خوراك كاركنان وظيفه در مدت آموزش بر عهده واحدهاي آموزش و پس از انتقال آنان به يگانها و يا ماموريت به دستگاهها بر عهده يگانها و دستگاههاي به كارگيرنده خواهد بود .
تبصره - چنانچه دستگاههاي به كارگيرنده امكان تامين خوراك كاركنان وظيفه خود را در سه وعده غذايي (صبحانه ، نهار و شام) نداشته باشند ، مكلفند كمك هزينه خوراك را متناسب با نرخ خوراك كه همه ساله از سوي ستاد كل تعيين و ابلاغ مي گردد ، به كاركنان وظيفه ذينفع پرداخت نمايند .
ماده 5 - نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند محل زيست مناسب جهت اسكان و استراحت كاركنان وظيفه تامين نمايند .
تبصره 1 - دستگاههايي كه كاركنان وظيفه آنها بايستي شب را در محل خدمت بيتوته نمايند ، موظفند نسبت به فراهم نمودن محل زيست مناسب آنان اقدام و در صورت عدم وجود امكانات ، بايستي كمك هزينه آن را مطابق با عرف منطقه به آنان پرداخت نمايند .
تبصره 2 - هزينه مذكور به كاركناني تعلق مي گيرد كه در خارج از محل سكونت خود خدمت مي نمايند .
ماده 6 - نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنها كه كاركنان وظيفه در اختيار دارند ، موظفند در هنگام اعزام آنان به مرخصي استحقاقي ، وسائل اياب و ذهاب آنان را برابر مواد آتي تامين و يا هزينه آن را پرداخت نمايند .
تبصره - حداقل مسافت جهت ميزان پرداخت هزينه سفر ، 35 كيلومتر فاصله محل خدمت تا محل اعزام مي باشد .
ماده 7 - هزينه سفر كاركنان وظيفه در هنگام اعزام به مرخصي استحقاقي (مسيرهاي رفت و برگشت) با توجه به فاصله ترابري جاده اي محل خدمت تا محل اعزام براي هر نوبت مرخصي به ازاي هر كيلومتر ، معادل يك پنجم ضريب ريالي محاسبه و پرداخت مي گردد .
تبصره - پرداخت هزينه سفر با ارائه معرفي نامه يگان مربوط درخصوص استفاده از مرخصي استحقاقي انجام مي شود .
ماده 8 - در صورت تامين وسائل نقليه در مسيرهاي رفت و برگشت توسط يگان مربوط و يا دستگاهها به صورت رايگان از قبيل هواپيما ، قطار و اتوبوس ، مبلغي تحت عنوان هزينه سفر به كاركنان وظيفه پرداخت نخواهد شد .
تبصره - در صورتي كه وسيله نقليه رايگان در يك مسير (رفت و برگشت) در اختيار كاركنان وظيفه قرار گيرد ، يك دوم هزينه سفر به آنان پرداخت مي گردد .
ماده 9 - در مناطقي كه ساليانه سي روز و يا چهل وپنج روز در سال مرخصي استحقاقي به كاركنان وظيفه تعلق مي گيرد ، پرداخت هزينه سفر به ترتيب سه و چهار نوبت قابل پرداخت مي باشد .
ماده 10 - اعتبارات مورد نياز اين آئين نامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بودجه ساليانه نيروهاي مسلح و دستگاهها منظور مي گردد .
ماده 11 - ضوابط اجرائي اين آئين نامه در جهت تخصيص و چگونگي واگذاري استحقاقي به سازمانها و كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه در چهارچوب اعتبارات مصوب سالانه ، توسط ستاد كل و وزارت دفاع تهيه و پس از تصويب رئيس ستاد كل قابل اجرا خواهد شد .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17347 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/06/28 :تاريخ ابلاغ 1383/06/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران