اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران ( جلفا )


شماره 30729/ت31076ه 18/6/1383
نهاد رياست جمهوري - وزارت امور اقتصادي و دارايي - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
هيات وزيران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1296/11/83/ن مورخ 22/4/1383 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران (جلفا) را به شرح زير تصويب نمود :
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران (جلفا)
فصل اول - كليات و تعاريف
ماده 1 - نام سازمان ، سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران (جلفا) مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود .
ماده 2 - مركز اصلي سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران (جلفا) مي باشد .
ماده 3 - سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي شود .
ماده 4 - سرمايه سازمان مبلغ يكصدميليارد (000‚000‚000‚100) ريال است كه از محل آورده هاي غيرنقدي (زمين و تاسيسات) سازمان تقويم مي شود . سرمايه سازمان كلا متعلق به دولت بوده و منقسم به يكصدهزار سهم (000‚100) يك ميليون (000‚000‚1) ريالي مي باشد .
فصل دوم - اهداف سازمان
ماده 5 - اهداف سازمان به شرح زير مي باشد :
انجام امور زيربنايي ، عمران و آباداني ، رشد و توسعه اقتصادي ، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا ، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي ، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي .
فصل سوم - اركان سازمان
ماده 6 - اركان سازمان عبارتند از :
1 - مجمع عمومي .
2 - هيات مديره .
3 - مديرعامل و رئيس هيات مديره .
4 - بازرس يا بازرسان قانوني .
ماده 7 - هيات وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي مي باشد كه به موجب تصويبنامه شماره 76305/ت19037ه مورخ 26/10/1376 اختيارات خود را به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي به رياست رئيس جمهور تفويض نموده است .
ماده 8 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است :
الف - موافقت با تاسيس و انحلال شركتهاي تابعه .
ب - تصويب ، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه با رعايت اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
پ - اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي سازمان .
ت - تصويب برنامه هاي عمراني ، فرهنگي ، بودجه سالانه ، صورتهاي مالي و عملكرد سازمان .
ث - تصويب آئين نامه هاي سازمان .
ج - تصويب مقررات امنيتي و انتظامي منطقه با تاييد فرماندهي كل قوا .
چ - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه .
ح - نصب و عزل اعضاي هيات مديره .
خ - انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حق الزحمه آنها .
د - تعيين خط مشي عمومي سازمان .
ذ - تعيين حقوق ، مزايا و هرگونه پاداش اعضاي هيات مديره و مديرعامل .
ر - تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران (جلفا) .
ز - اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار گيرد .
ژ - اتخاذ تصميم در باره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته هاي سازمان .
ماده 9 - مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يك بار براي رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي تا پايان تير ماه هر سال و حداقل يك بار براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد ، حداكثر تا پايان دي ماه همان سال تشكيل مي گردد .
ماده 10 - دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رئيس جمهور به عمل مي آيد .
ماده 11 - محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي براساس آئين نامه داخلي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد بود .
ماده 12 - سازمان توسط هيات مديره اي متشكل از سه نفر اداره مي گردد . اعضاي هيات مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند .
عزل اعضاي هيات مديره با همان مرجع انتخاب كننده مي باشد .
ماده 13 - اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شوند . انتخاب مجدد آنان بلامانع است . تا زماني كه اعضاي هيات مديره جديد انتخاب نشده اند ، هيات مديره سابق به كار خود ادامه خواهد داد .
ماده 14 - جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك بار و بنا به دعوت رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان تشكيل مي گردد . اعضاي هيات مديره مي توانند موضوعات موردنظر خود را از طريق رئيس هيات مديره و مديرعامل در دستور جلسه هيات مديره قرار دهند .
ماده 15 - جلسات هيات مديره با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجرا مي باشد .
ماده 16 - براي هر يك از جلسات هيات مديره بايد صورتجلسه اي توسط هيات مديره (منشي هيات مديره) تنظيم و به امضاي كليه اعضاي هيات مديره حاضر در جلسه برسد . در صورتجلسات هيات مديره نام اعضاي هيات مديره حاضر يا غايب و خلاصه اي از مذاكرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج مي گردد . هريك از اعضاي هيات مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد ، نظر او بايد در صورتجلسه قيد گردد .
ماده 17 - هيات مديره داراي همه گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي باشد :
الف - تعيين روشهاي اجرائي انعق - اد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي .
ب - چگونگي و نحوه اخذ عوارض براساس آئين نامه هاي مربوط .
پ - چگونگي و نحوه ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي ، همچنين ثبت كشتي ها ، شناورها و هواپيماها در منطقه ، براساس آئين نامه هاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار .
ت - موافقت با تاسيس دفتر نمايندگي در محلهاي لازم .
ث - چگونگي و نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران (جلفا) براساس قانون و آئين نامه اجرائي مصوب مجمع عمومي .
ج - اخذ تصميم نسبت به خريد و فروش و اجاره و پيمانكاري و انجام كليه امور تجاري و توليدي و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آئين نامه هاي مصوب .
چ - تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومي جهت تصويب .
ح - تهيه و تاييد گزارش هيات مديره ، صورتهاي مالي و عملكرد سالانه سازمان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب .
خ - بررسي و تدوين آئين نامه هاي داخلي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب .
د - پيشنهاد تشكيل و يا انحلال شركتهاي فرعي براساس موازين قانون تجارت جهت تصويب به مجمع عمومي .
ذ - موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمينات تجاري و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آئين نامه هاي مربوط .
ر - هيات مديره مي تواند بعضي از اختيارات خود را به رئيس هيات مديره و مديرعامل تفويض نمايد .
ز - هيات مديره موظف است تمام اطلاعات درخواستي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري را كه جهت ارايه عملكرد سازمان به مجمع عمومي لازم است در مهلت تعيين شده به دبيرخانه اعلام نمايد .
ماده 18 - مديرعامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده دارد ، به موجب حكم رئيس جمهور و از ميان اعضاي هيات مديره منصوب و بالاترين مقام اجرائي سازمان مي باشد .
دوره تصدي مديرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وي بلامانع مي باشد . در هر حال دوره مديريت عامل از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود .
ماده 19 - رئيس هيات مديره و مديرعامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره داراي همه گونه حقوق ، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد . ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است :
الف - كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان با امضاي رئيس هيات مديره و مديرعامل معتبر مي باشد .
ب - عزل و نصب كاركنان سازمان .
پ - تعيين حقوق و مزايا ، ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان طبق آئين نامه مربوط .
ت - دريافت مطالبات و پرداخت بدهيها و افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي با امضاي مجاز سازمان .
ج - صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران (جلفا) .
چ - صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آئين نامه هاي مربوط .
ح - تعيين متصدي براي انواع مشاغلي كه در محدوده منطقه آزاد تجاري - صنعتي متصدي مستقيم ندارد .
خ - رئيس هيات مديره و مديرعامل مي تواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي هيات مديره و يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسووليت خود واگذار نمايد .
د - رئيس هيات مديره و مديرعامل مسوول حسن اجراي كليه امور منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارسباران (جلفا) و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان مي باشد .
ذ - مديرعامل موظف است يك نسخه از صورتجلسات هيات مديره را مرتبا به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ارسال نمايد .
ماده 20 - مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل را از ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصلاح براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد . انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است ، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد .
در صورت فوت و يا استعفا و يا بركناري از خدمت بازرس اصلي ، بازرس علي البدل وظايف وي را عهده دار خواهد شد .
ماده 21 - بازرس قانوني مي تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود اختيارات قانوني و وظايف محوله انجام داده و به كليه دفاتر و پرونده ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد . اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است :
الف - تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب .
ب - رسيدگي به صورتهاي مالي سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات سازمان براي تقديم به مجمع عمومي . گزارش مزبور حداقل بيست روز قبل از جلسه مجمع عمومي به رئيس هيات مديره و مديرعامل تسليم مي شود .
پ - اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيات مديره به مجمع عمومي .
ت - اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده اند ، نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار سازمان گردد .
فصل چهارم - صورتهاي مالي
ماده 22 - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد . كليه دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود . صورتهاي مالي سازمان و گزارش هيات مديره بايد تا چهل روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرس قانوني گذاشته شود .
ماده 23 - كليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنين كليه چكها ، بروات و سفته ها همواره با امضاي متفق رئيس هيات مديره و مديرعامل و يا نماينده او و يك نفر به انتخاب هيات مديره همراه با مهر سازمان معتبر مي باشد .
ماده 24 - تعداد و انواع دفاتر قانوني طبق مقررات قانون تجارت از طرف هيات مديره تعيين مي گردند .
ماده 25 - حسابهاي سازمان طبق اصول صحيح و متداول حسابداري و براساس موازين قانون تجارت تنظيم و نگهداري مي شود .
ماده 26 - نسبت به اموري كه در اين اساسنامه مقرراتي منظور نشده باشد ، مقررات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران ، مصوبات مجمع عمومي و آئين نامه اجرائي مربوط ، حاكميت دارد .
اين اساسنامه به موجب نامه شم - اره 8337/30/83 م - ورخ 5/6/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17345 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
1383/06/25 :تاريخ ابلاغ 1383/05/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران