لايحه قانوني بخشودگي بهاي برق مشتركين خانگي كم مصرف


شماره 370 10/12/1357
وزارت نيرو
1 - مشتركيني كه مصرف برق ماهيانه آنها كمتر از 100 كيلو وات ساعت در ماه باشد بهاي برق مصرفي آنها از تاريخ اول شهريور ماه 1357 بخشوده خواهد شد
2 - مشتركيني كه مصرف برق ماهيانه آنها بين 100 تا 150 كيلو وات ساعت باشد فقط مصرف 50 كيلو وات ساعت اضافي آنها از قرار كيلو وات ساعتي 90/2 ريال با عوارض مربوط محاسبه خواهد شد
3 - مشتركيني كه مصرف برق ماهيانه آنها زيادتر از 150 كيلو وات ساعت باشد بهاي كليه مصرف آنها طبق تعرفه خانگي دريافت خواهد شد .
نخست وزير - مهدي بازرگاني

9918 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1357/12/22 :تاريخ ابلاغ 1357/12/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران