اصلاح ماده (6) آئين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه


شماره41712/ت31573 ه 29/7/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (6) آئيننامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه ، موضوع تصويبنامه شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 و تبصره آن از تاريخ لازمالاجرا شدن آئيننامه يادشده لغو و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح ميشود .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17381 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/08/06 :تاريخ ابلاغ 1383/07/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران