اصلاح ماده (13) آئين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور


شماره41720/28496 29/7/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
نظر به اينكه در ماده (13) آئين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور ، موضوع تصويبنامه شماره 7386/ت28496ه مورخ 17/2/1382 كه براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است عبارت ( باتاييد بالاترين مقام دستگاه مربوط) به اشتباه ( باتاييد وزير مربوط) تحرير شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام مي‎شود .
دبير هيات دولت - عبداله رمضان‎زاده

17381 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/08/06 :تاريخ ابلاغ 1383/07/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران