تصويبنامه درخصوص تعيين وزارت جهاد كشاورزي در مسائل دامي و گياهي و سازمان حفاظت محيط زيست در مسائل انساني به عنوان مرجع ملي كنوانسيون روتردام


شماره41724/ت28950 ه 29/7/1383
وزارت جهاد كشاورزي - سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 14341 - 1 مورخ 8/4/1382 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (1) ماده (4) كنوانسيون روتردام در مورد آئين اعلام رضايت قبلي براي برخي مواد شيميايي و سموم دفع آفات خطرناك در تجارت بين المللي ، موضوع قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به‎كنوانسيون ياد شده - مصوب 1382 - تصويب نمود:
وزارت جهاد كشاورزي در مسائل دامي و گياهي و سازمان حفاظت محيط زيست در مسائل انساني به عنوان مرجع ملي كنوانسيون روتردام تعيين ميشوند .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17381 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/08/06 :تاريخ ابلاغ 1383/07/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران