قانون راجع به تقسيم اراضي ضرابخانه بين كارگران و كارمندان ادارات ضرابخانه - سيلو - دخانيات - و كارمندان وابسته به وزارت دارايي


ماده واحده - به وزارت دارايي و كشاورزي اجازه داده مي شود از اراضي
زايد ضرابخانه كه در اختيار وزارت دارايي است به كارمندان و كارگران
اداره ضرابخانه و سيلو و دخانيات و كارمندان وابسته به وزارت دارايي كه
داراي تمكن نيستند و خانه شخصي ندارند با رعايت حق تقدم براي كارمندان و
كارگران كه فرزند بيشتر دارند و جريان قرعه كشي و مقدمات تقسيم آن به
واجدين شرايط قبلا فراهم شده است قباله فروش تنظيم و مبادله نمايند.
تبصره 1 - از هر متر مربع زمين يكصد ريال بابت بهاي اراضي به اقساط
سه ساله به حساب خزانه داري كل و يكصد ريال بابت هزينه احداث خيابان و ساير
مصارف عمراني كوي مزبور دريافت مي شود از يكصد ريال هزينه عمران بيست و
پنج درصد آن موقع تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي دريافت و بقيه به اقساط
سه ساله وصول خواهد گرديد.
تبصره 2 - بانك ساختماني ملزم است طبق مقررات آن بانك عمليات عمراني
اين اراضي را معادل وجوهي كه بابت هزينه عمران وصول مي نمايد با نظارت
نمايندگان صاحبان اراضي انجام دهد و همچنين صاحبان اراضي موظفند طبق
نظريه فني بانك نامبرده اقدام به ساختمان بنمايند.
وزارت دارايي و كشاورزي مامور اجراي اين قانون مي باشند.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بيست و
دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1336/12/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران