لايحه قانوني راجع به اجازه فروش يك قطعه زمين در شهر كراچي


ماده واحده - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود قطعه زمين واقعه
در شهر كراچي به مساحت 4383 يارد خريداري شده در سال 1330 را كه از لحاظ
موقعيت محل براي سفارت كبرا مناسب نيست به حداكثر بهاي ممكنه به فروش
رسانيده بهاي حاصل از فروش زمين را با كمك اعتبار مربوطه به مصرف ساختمان
عمارت نوساز در قطعه زميني كه از طرف دولت پاكستان به دولت شاهنشاهي
ايران واگذار شده برسانند.
لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه پنجم
ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1336/02/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران