تصميم متخذه كميسيون فرهنگ دائر به اجرا قانون تعليمات اجباري ابتدايي در پاره اي نقاطكميسيون فرهنگ در جلسه 13/3/1336 با اجراي قانون تعليمات اجباري در نقاط سلدوز و اشنويه و سقز و بندر معشور موافقت نموده است .
كميسيون فرهنگ مجلس شوراي ملي طبق تبصره 4 قانون اضافه اعتبار بودجه
وزارت فرهنگ در جلسه 29 فروردين ماه 1336 با اجرا قانون اجباري ابتدايي
در نقاط زير:
"ملاير - سمنان - بيابانك - شهميرزاد - خاش - زاهدان - ميرجاوه - سراوان -
بم - بافت - سرپيشه - بيرجند - شادكان - شوشتر - انديمشك - رامهرمز -
كوزه كنان - ايلام - بانه " - در قبال تقاضاي آن وزارتخانه موافقت نموده و
نيز در همان جلسه تصميمي اتخاذ گرديد كه وزارت فرهنگ مكلف است صورت نقاطي
را كه در استان آذربايجان و كردستان و بنادر و دشتي و دشتستان تعليمات
اجباري ابتدايي اجرا نگرديده است تهيه و براي تصويب به كميسيون فرهنگ
تقديم نمايد.
تصميم فوق كه از طرف كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديده است صحيح
بوده و قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1336/03/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران