قانون اصلاح ماده 10 قانون تامين كادر پزشكي مورد نياز نيروهاي مسلح شاهنشاهي


ماده واحده - ماده 10 قانون تامين كادر پزشكي مورد نياز نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب تير ماه 1348 (دو هزار و پانصد و بيست و هشت شاهنشاهي ) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 10 - به پزشكان ، دندان پزشكان ، داروسازان ، دامپزشكان ، نرس ماما، ماما، نرس ، تكنيسينهاي مشاغل پزشكي ، پرستار، بهيار، پزشكيار، درجه دار پرستار، دامپزشكيار و كمك دامپزشك كه طبق قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي استخدام شده يا مي شوند و محل خدمت آنان در نقاطي غير از مراكز استانها (به استنثاي مركز استان بوشهر و مركز استان هرمزگان ) باشد علاوه
بر حق فني مربوط سي درصد حقوق به عنوان فوق العاده خارج از مركز كادر پزشكي
پرداخت مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پسي از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه
شنبه دوم اسفند ماه 2536 در جلسه روز چهار شنبه سوم خرداد ماه دو هزار و
پانصد و سي و هفت شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

9764 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1357/03/31 :تاريخ ابلاغ 1357/03/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران