در صورتيكه مستخدم راسا" توسط اداره بازنشسته شود ، اعطاي چهارماه مرخصي ذخيره شده استحقاقي الزامي است .تاريخ 15/9/67 كلاسه پرونده 67/36 شماره دادنامه 76
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه بماده 47لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/45مبني بر اينكه مستخدم رسمي سالانه حق استفاده ازيك ماه مرخصي راداردواينكه اعمال تبصره 74 لايحه قانوني مزبورمصوب 28/12/53نافي حق ثابت ومكتسب فوق الذكردرحدودمقررات قانوني نميباشدلذادادنامه شماره 585 مورخ 23/7/65شعبه چهارم ديوان كه براين اساس صادرشده موافق اصول وموازين قانون تشخيص ميگردد.اين راي باستنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 15/9/67 كلاسه پرونده 67/36 شماره دادنامه 76

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت وخواسته :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و8 ديوان عدالت اداري

مقدمه وگردش كار:الف -شعبه چهارم درپرونده كلاسه 63/683موضوع شكايت شاكي بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشوربخواسته چهارماه مرخصي استحقاقي قبل ازبازنشستگي بشرح دادنامه شماره 585 مورخ 23/7/65 چنين راي صادرنموده است :طبق ماده 47 قانون استخدام كشوري مستخدم رسمي دولت سالي يكماه حق مرخصي بااستفاده ازحقوق وفوق العاده هاي مربوط راداردو طبق مواد7و8و9آئيننامه مرخصي ها،مرخصي استحقاقي استفاده نشده مستخدم رسمي بارعايت مقررات مذكوردرموادمرقوم ذخيره ميشودوطبق ماده 17 آيئننامه مزبورمستخدم رسمي هنگام بازنشسته شدن حق استفاده ازمرخصي ذخيره شده راحداكثربمدت چهارماه داردوبرابرماده 15 آئيننامه فوق الذكردرموارديكه مستخدم رسمي راساازطرف سازمان متبوع خودباستناد مواد74و75 قانون استخدام كشوري بازنشسته ميشوداعطاي مرخصي ذخيره استحقاقي به وي تامدت چهارماه الزامي است .بنابراين باتوجه به وحدت ملاك ازمواردمذكوردرموردي هم مستخدم رسمي باستنادتبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته ميشوداعطاي مرخصي ذخيره استحقاقي وي با رعايت مقررات مربوطه الزامي بوده وشكايت وارداست .
ب -شعبه هشتم درپرونده كلاسه 65/346 موضوع شكايت شاكي بطرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بخواسته :الزام راه آهن جمهوري اسلامي به اعطاي مرخصي استحقاقي قبل ازبازنشستگي بشرح دادنامه شماره 645مورخ 29/9/65 چنين راي صادرنموده است :صرفنظرازسوابق امرنظربه اينكه بهر تقديرشاكي سرانجام بموجب حكم شماره 8036-16/6/60باستنادتبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته شده ودرموردمشمولين تبصره مزبورچنانچه بازنشستگي مستخدم مسبوق بدرخواست خودوي همراه باتقاضاي مرخصي نباشداعطاءمرخصي بنظرالزامي نيست .لذااجابت خواسته شاكي غير مقدوروشكايت مردوداعلام ميگردد.
بااعلام تعارض آرامذكورازسوي رياست شعبه نهم ديوان ،هيات عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضور روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه (713 تا 714)
روزنامه رسمي شماره 12771 - 7/10/1367
1

76 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1367/10/07 :تاريخ ابلاغ 1367/09/15 :تاريخ تصويب
عمران شهري ومسكن
حقوق املاك مجاور
تغيير خواسته
اجاره - انقضاي مدت
اعمال حاكميت
شكايت از عمليات اجرائي
سند تجاري
مسكن زوجين
وكالت بلاعزل
ابراء
آثار باستاني
اماره
ممنوع المعامله
اظهار نظر دادگاه نفيا" يا اثباتا"
دعوي بر ميت
تغيير نام كوچك
اقرار
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران