انتخاب نايب رئيس دوم شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره 2757/دش 3/5/1383
انتخاب نايب رئيس دوم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
( مصوب جلسه 541 مورخ 9/4/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 541 مورخ 9/4/1383 آقاي دكتر غلامعلي حداد عادل را با اتفاق آرا به عنوان نايب رئيس دوم شوراي عالي انتخاب كرد .
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيدمحمد خاتمي

17307 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/05/10 :تاريخ ابلاغ 1383/04/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران