مصوبه شوراي عالي اداري راجع به اراضي مورد نياز دانشگاه علامه طباطبايي


شماره 160470/1901 24/8/1382
مصوبه شوراي عالي اداري راجع به اراضي مورد نياز دانشگاه علامه طباطبايي
وزارت جهاد كشاورزي - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شوراي عالي اداري در صد و ششمين جلسه مورخ 17/8/1382 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب نمود :
اراضي مورد نياز دانشگاه علامه طباطبايي از شمول بند ( د ) قسمت ( 1 ) مصوبه شماره 37945/1901 مورخ 6/3/1382 شوراي عالي اداري مستثني مي گردد .
معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري - محمد ستاري فر

17124 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1382/09/19 :تاريخ ابلاغ 1382/08/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران