انتخاب چهار نفر از اعضاي هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)


شماره926/دش 20/2/1383
(مصوب جلسه 536 مورخ 18/1/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 536 مورخ 18/1/1383 ، در اجراي بند 10 ماده 3 مصوبه تشكيل هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) آقايان حسن رحيم پورازغدي ، حميد پارسانيا و محمدجواد فريدزاده را به عنوان اعضاي صاحب نظر در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي انتخاب كرد.
همچنين در اجراي بند 8 ماده مذكور ، به پيشنهاد وزير علوم ، تحقيقات و فناوري ، آقاي عليرضا اعرافي به عنوان نماينده آن وزارت در هيئت مذكور انتخاب شد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيدمحمد خاتمي

17243 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/02/23 :تاريخ ابلاغ 1383/01/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران