آئين نامه اجرائي بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور


شماره 8804/ت30616هـ 27/2/1383
وزارت نفت - وزارت نيرو - وزارت صنايع و معادن - سازمان حفاظت محيط زيست - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 13707/101 مورخ 14/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور ، آئين نامه اجرائي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
ماده 1ـ ميزان كمك بلاعوض ، يارانه سود تسهيلات و وجوه اداره شده براساس شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود.
ماده 2ـ كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت ، نيرو ، صنايع و معادن ، مسكن و شهرسازي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و جامعه مهندسان مشاور ايران (بدون حق راي در مورد اعطاي كمك) براي بررسي توجيه فني ، اقتصادي و اجرائي پروژه هاي پيشنهادي و اعلام نظر در مورد اعطاي كمك بلاعوض يا پرداخت يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده تشكيل مي شود.
تبصره - براي تاييد هر پيشنهاد در كارگروه ، بايد ميزان اثربخشي آن در بهينه سازي مصرف انرژي و مقدار كاهش شدت انرژي ، ميزان پرداختها و زمان بندي اجراي پروژه مشخص شده باشد.
ماده 3ـ نحوه پرداخت يارانه سود تسهيلات اعطايي و چگونگي تصويب پروژه ها به شرح زير است:
الف - متقاضيان وام بايد پس از تاييد پيشنهاد خود توسط بانك اعتبار دهنده ، پروژه را به وزارت نفت و يا نيرو ارايه كنند.
ب - دستگاه اجرائي ذي ربط موظف است ظرف حداكثر يك ماه ، پيشنهادهاي دريافتي را پس از بررسي و ارزيابي در كارگروه موضوع ماده (2) اين آئين نامه مطرح كند.
پ - كارگروه مزبور پس از دريافت گزارش دستگاه اجرائي ، نسبت به بررسي درخواستها اقدام و در صورت تاييد با توجه به سهم آورده متقاضي و توجيه فني و اقتصادي پروژه ، ميزان يارانه سود تسهيلات را مشخص مي كند.
ت - دستگاه اجرائي ذي ربط ميزان و نحوه يارانه قابل پرداخت را در مورد هرپروژه به ذي نفع و بانك اعتباردهنده اعلام مي نمايد.
ماده 4ـ نحوه پرداخت كمك بلاعوض اعطايي و چگونگي تصويب پروژه ها به شرح زير است:
الف - متقاضيـان پيشنهاد خـود را همراه با گزارش توجيـه فني ، اقتصادي و مالي ، روش و زمان بندي اجراء و نحوه نظارت در زمان بهره برداري به وزارت نفت و يا نيرو ارايه مي كنند.
ب - دستگاه اجرائي ذي ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه ، پيشنهادهاي دريافتي را پس از بررسي و ارزيابي ، همراه با نظريه كارشناسي ، در كارگروه موضوع ماده (2) اين آئين نامه مطرح كند.
پ - در صورت تاييد پيشنهاد در كارگروه ، دستگاه اجرائي نسبت به انعقاد قرارداد كمك بلاعوض اقدام مي نمايد.
تبصره 1ـ چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابد ، كمك بلاعوض و همچنين يارانه سود تسهيلات اعطايي به ميزان عدم تحقق ، وام محسوب مي شود ومتقاضي مكلف به تاديه تمامي وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته مي باشد. شرايط و نحوه تاديه وام مذكور با توجه به نرخ سود تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش صنعت ، در قرارداد منعقد شده بين استفاده كننده و دستگاه اجرائي ذي ربط با بانك اعتباردهنده تعيين مي شود
. تبصره 2ـ بخشي از اعتبار مربوط به طرح خريد و گازسوز كردن خودروهاي جمعي با توجه به ملاحظات زيست محيطي ، براساس شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به صورت كمك بلاعوض هزينه مي شود.
تبصره 3ـ اعتبار مربوط به طرح توسعـه استفـاده از لامپهاي كم مصرف (به شماره رديف 40303225) حداكثر تا ده هزار (000‚10) ريال به ازاي هرلامپ ، به صورت يارانه پرداخت مي شود. لامپهاي مزبور بايد با تضمين مدت زمان مصرف ، به مصرف كنندگان ارايه شود.
ماده 5 - كمك بلاعوض و يارانه مصوب كارگروه موضوع ماده (2) در اجراي پروژه پيشنهادي و در قبال اخذ وثيقه معتبر به نفع دستگاه اجرائي ارايه كننده كمك (معادل يارانه يا كمك مزبور) پرداخت خواهد شد. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد و يا اجراي تبصره (1) ماده (4) وثايق اخذ شده آزاد خواهد شد.
ماده 6 - دستگاههاي اجرائي موظفند يك نسخه از قراردادهاي منعقد شده در رابطه با اجراي پروژه هاي تصويبي در قالب مواد (3) و (4) اين آئين نامه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
ماده 7 - دستگاههاي اجرائي در اجراي طرحهاي استاني برقي كردن چاههاي آب كشاورزي براساس تصميمات كار گروه برنامه ريزي استانها موظفند به ازاي هرفقره وام پرداختي به كشاورزان بابت برقي كردن چاهها ، حداكثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه آن را تا سقف سي ميليون (000‚000‚30) ريال به عنوان يارانه از محل بودجه مصوب استاني از طريق بانكهاي اعتبار دهنده به كشاورزان پرداخت كنند.
تبصره - عمليات اجرائي برقي كردن چاه به انتخاب متقاضي توسط دستگاه اجرائي استاني ذي ربط يا هر پيمانكار ديگري انجام مي شود.
ماده 8 - به منظور توسعه حمل و نقل عمومي درون شهرها ، ارتقاي بهره وري ناوگان و تشويق بخش خصوصي براي فعاليت در اين زمينه ، بخشي از اعتبارات طرح (تهيه و تامين خودروهاي جمعي و حمل و نقل معلولين) براي خريد و واگذاري وسيله حمل و نقل عمومي به بخشهاي خصوصي و تعاوني تعلق مي گيرد. وجوه پرداختي به ميزان شصت درصد (60%) قيمت هر دستگاه به عنوان هزينه قطعي از اعتبار رديف مربوط در قانون بودجه سال 1383 كل كشور منظور مي گردد. بخشهاي خصوصي و تعاوني طرف قرارداد مكلفند با ارايه خدمات مناسب (كمي و كيفي) و تحت نظارت شركتهاي واحد اتوبوسراني ، كمكهاي دريافتي را به تدريج با احتساب يارانه حمل مسافر در طي دوره زماني معين مستهلك كنند.
تبصره - اسناد مالكيت وسايل واگذار شده تا زمان استهلاك كمك اعطايي موضوع اين ماده نزد شركتهاي واحد اتوبوسراني به عنوان وثيقه نگهداري مي شود.
ماده 9ـ اعتبار طرح كاهش آلاينده هاي ناشي از مصرف بنزين و نفت گاز (به شماره رديف 30902215) صرف اعطاي كمك بلاعوض جهت اصلاح سيستم مصرف سوخت در خودروهاي آلاينده حمل و نقل عمومي متعلق به بخش خصوصي و تعاوني شهرهاي آلوده مندرج در بند (د) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه و شهر كرج و كنترل گازهاي خروجي از اگزوز و مطالعات و اطلاع رساني خواهد شد.
تبصره 1ـ مبلغ پرداختي براي تعمير خودروي سواري تا سقف يك ميليون (000‚000‚1) ريال و براي خودروهاي سنگين دوميليون (000‚000‚2) ريال و براي يكبار مي باشد. مبلغ پرداختي براي تعمير و بهينه سازي با توافق سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و حفاظت محيط زيست تعيين خواهد شد.
تبصره 2ـ جزييات اجرائي اين ماده در متن موافقتنامه مبادله شده بين سازمانهاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه ريزي كشور درج مي شود.
ماده 10ـ طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي منظور در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور ، غيرانتفاعي به شمار مي روند.
ماده 11ـ دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند با استفاده از مهندسان مشاور ذي صلاح نسبت به اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني موضوع اين آئين نامه اقدام كنند.
ماده 12ـ دستگاههاي اجرائي موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عمليات اجرائي طرحهاي مربوط را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه كنند. سازمان يادشده موظف است گزارش پيگيري ، نظارت و پيشرفت طرحهاي بهينه سازي انرژي را هر سه ماه يكبار به هيات وزيران ارايه نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17247 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/02/30 :تاريخ ابلاغ 1383/02/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران