آئين نامه اجرائي بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 كل كشور


شماره 6065/ت30450هـ 26/2/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيات وزيران در جلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 كل كشور ، آئين نامه اجرائي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
ماده 1ـ در اين آئين نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند:
الف - وجـوه اداره شده: اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانك عامل قرار مي گيرد.
ب - واگذارنده اعتبار: شركتهاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشند كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي تواند به نمايندگي از مجمع عمومي آنها با عقد قرارداد ، اعتبارات لازم را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
پ - بانك عامل: پست بانك مي باشد كه اعتبارات موضوع اين آئين نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عامليت در اختيار مي گيرد.
ماده 2ـ سهم هر يك از شركتهاي موضوع بند (ب) ماده(1) با تصويب مجمع عمومي خود و متناسب با سود ويژه آنها در بودجه سال 1383 مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي گردد.سهم تعيين شده هر شركت براساس 12/1 پرداخت خواهد شد.
ماده 3ـ اعتبارات موضوع اين آئين نامه بابت سرمايه گذاري در جهت ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي ، حمايت از طرحهاي تحقيقات كاربردي ، نيمه صنعتي ، آموزشي ، توسعه اي ، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در قلمرو ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت تسهيلات در اختيار بخشهاي تعاوني و خصوصي و نيز بابت توسعه فعاليتهاي مربوط به ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه مي باشد.
ماده 4ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد اين آئين نامه و براساس قرارداد منعقدشده با بانك عامل ، اعتبارات مربوط را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
ماده 5 - بررسي و تصويب طرحها ، چگونگي مصرف ، نحوه توزيع وجوه (تعيين گيرندگان تسهيلات) ، سقف تسهيلات اعطايي ، مدت بازپرداخت تسهيلات ، نرخ سود ، نوع تضمينات و گردشكار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده شوراي راهبري طرحهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات متشكل از اعضاي زير خواهد بود:
الف - نمايندگان منتخب مجمع عمومي شركت مخابرات ايران. ب - دو نفر از معاونان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به انتخاب وزير.
تبصره - كارمزد بانك عامل به عنوان حق عامليت طي قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل دريافت مي باشد.
ماده 6 - ذيحسـاب دستگاه واگـذارنده اعتبـار موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به عنوان هزينه قطعي منظور نمايد.
ماده 7 - بانك عامل موظف است حسابهاي مربوط به وجوه اداره شده موضوع اين آئين نامه را به صورتي نگهداري نمايد كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرحها ، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده مصرف شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند.
ماده 8 - بانك عامل موظف است ماهانه عملكرد اعتبارات موضوع اين آئين نامه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

17247 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/02/30 :تاريخ ابلاغ 1383/02/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران