مصوبه شوراي عالي اداري در مورد ماموريت هاي اصلي و قانوني محوله و ارتقاء سطح علمي موسسات آموزش عالي و دانش آموختگان


شماره11822/1901 29/1/1383
وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي
شوراي عالي اداري در يكصد و دوازدهمين جلسه مورخ20/12/1382 ، در اجراي مواد (1) و (2) قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شورا ، به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي در ساختار دولت ، جلوگيري از انجام فعاليتهاي موازي در تشكيلات دولت ، كاهش هزينه هاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاه هاي اجرائي به اجراي ماموريت هاي اصلي و قانوني محوله و ارتقاء سطح علمي موسسات آموزش عالي و دانش آموختگان ، مقررنمود:
1 - به منظور بررسي فعاليت هاي موازي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاه هاي اجرائي ، با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، كميته اي با عضويت نمايندگان تام الاختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري (حسب مورد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي) و دستگاه ذيربط تشكيل مي گردد تا درباره انحلال يا ادغام اين مراكز در دانشگاه هاي وابسته به وزارتخانه هاي فوق الذكر و يا ابقاي آن دسته از مراكزي كه به دلايل ويژه ادامه فعاليت آنها ضروري باشد تصميم گيري نموده و گزارش لازم را براي تصميم گيري نهائي ظرف مدت 3 ماه براي طرح در شوراي عالي اداري ارائه نمايد. دبيرخانه كميته در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهدبود.
تبصره - دستگاه هاي اجرائي كه مبادرت به برگزاري دوره هاي آموزشي در سطوح عالي مي نمايند مكلفند اطلاعات موردنياز را در اختيار كميته مذكور قراردهند.
2 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است درباره دوره هاي آموزشي علمي - كاربردي كه توسط دستگاه هاي اجرائي برگزارمي شود با طرح موضوع در ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي موضوع ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه ، گزارش لازم را براي تصميم گيري نهائي ، ظرف مدت 3 ماه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري - محمد ستاري فر

17237 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/02/19 :تاريخ ابلاغ 1382/12/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران