آئين نامه اجرائي بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 كل كشور


شماره7614/ت30687هـ 9/3/1383
وزارت صنايع و معادن- وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت كار و امور اجتماعي- سازمان تامين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1383 بنابه پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن ، امور اقتصادي و دارايي ، كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و به استناد بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 كل كشور ، آئين نامه اجرائي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
ماده1ـ دراجراي بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 كل كشور ،مبلغ پانصد ميليارد (000‚000‚000‚500) ريال از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، موضوع رديف 970200 منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1383 كل كشور ، براي افزايش منابع صندوق بيمه بيكاري و همچنين آموزش فني و حرفه اي مشاغل واحدهاي توليدي در قالب رديف 503642 قسمت چهارم قانون يادشده اختصاص مي يابد.
ماده 2ـ معادل هفتاد درصد (70%) اعتبار مزبور در اختيار سازمان تامين اجتماعي (صندوق بيمـه بيكـاري) و سي درصـد (30%) دراخـتيار وزارت كـار و اموراجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي) قرار مي گيرد تاپس از مبادله موافقتنامه جداگانه مورد اقدام قرار گيرد.
ماده 3ـ وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي) مكلف است اعتبار اختصاص يافته را بابت آموزش فني و حرفه اي بيكاران مشمول صندوق بيمه بيكاري براي مشاغل واحدهاي توليدي متناسب با فرصتهاي شغلي ايجادشده هزينه نمايد.
ماده 4ـ سازمان تامين اجتماعي مكلف است اعتبار تخصيص يافته را در اجراي قانون بيمه بيكاري و با اولويت بند (ج) قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور هزينه نمايد.
ماده 5ـ دستگاههاي اجرائي ذي ربط مكلفند ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، گزارش عملياتي ، مالي ، ميزان پوشش بيكاران و آموزش آنان ، موضوع اين آئين نامه را هرسه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي صنايع و معادن ، كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف

17257 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/03/11 :تاريخ ابلاغ 1383/03/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران