آئين نامه اجرائي جزء (2) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 كل كشور


شماره 11153/ت30650هـ 9/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 22745/101 مورخ 19/2/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 كل كشور ، آئين نامه اجرائي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي جزء (2) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 كل كشور
1 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند حداكثر به ميزان ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1383 كل كشور را به منظور تكميل پروژه هاي نيمه تمام كه بخشي از اعتبارات آن توسط مردم تامين شده باشد اختصاص دهد.
تبصره 1ـ اختصاص اعتبار براي فصول ساختمانها و تاسيسات دولتي و تامين مسكن از محل اعتبارات موضوع اين آئين نامه ممنوع است.
تبصره 2ـ اختصاص اعتبار براي تكميل پروژه هايي كه بخشي از اعتبارات موردنياز آنها از طريق زكات تامين شده باشد، بلامانع است.
2 - سهم فصول، برنامه ها و شهرستانهاي استان از محل اعتبارات موضوع اين آئين نامه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي شود.
3 - فرمانداران موظفند فهرست پروژه هاي موضوع اين آئين نامه را پس از تصويب در كميته برنامه ريزي شهرستان مربوط همراه با اطلاعات كامل شامل ميزان خودياري، ميزان كل اعتبار موردنياز و تاييد دستگاه اجرائي مربوط، به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارايه نمايند. پروژه هاي تصويبي در چارچوب سهم اعتبارات هر شهرستان به دستگاه هاي اجرائي ذي ربط ابلاغ مي شود تا با رعايت ضوابط اين آئين نامه و در قالب موافقتنامه هاي مبادله شده به مصرف برسد.
4 - اعتبارات موضوع اين آئين نامه به پروژه هاي نيمه تمامي كه خودياري مردمي آنها به صورت منقول، غيرمنقول، نقدي و غيرنقدي در روستاها و مناطق عشايري حداقل ده درصد (10%) و در شهرهاي داراي كمتر از پنجاه هزار نفر جمعيت حداقل سي درصد (30%) و در شهرهاي داراي بيشتر از پنجاه هزار نفر جمعيت حداقل پنجاه درصد (50%) باشد، اختصاص مي يابد.
تبصره 1ـ تامين اعتبار براي تكميل پروژه هاي آموزشي و ورزشي و مراكز فرهنگي كه توسط خيرين اجرا گرديده اند، در اولويت قرار دارد. تبصره 2ـ تامين اعتبار براي پروژه هاي با پيشرفت فيزيكي بالاتر و پروژه هايي كه ميزان خودياري آن بيشتر مي باشد با تشخيص كميته برنامه ريزي شهرستان در اولويت مي باشد.
5 - خودياري غيرنقدي توسط دستگاه اجرائي ذي ربط يا دفتر فني استانداري بر اساس آخرين فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تقويم ريالي شده و در موافقتنامه درج مي شود.
اين آئين نامه از تاريخ تصويب قابل اجرا مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف

17257 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/03/11 :تاريخ ابلاغ 1383/02/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران