مصوبه شورايعالي اداري راجع به شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد موسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته به رياست جمهوري


شماره34332/1901 4/3/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و سيزدهمين جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ب) ماده 4 آئين نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي كشور (مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هيات وزيران) به منظور تسريع در تصويب شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد موسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته به رياست جمهوري مقرر نمود، كميته اي متشكل از نمايندگان (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)، (وزارت مربوط) و (موسسه وابسته) و اعضاي صاحب نظر شوراي عالي اداري تشكيل و نسبت به انتخاب و تعيين شاخص هاي اختصاصي آنان اقدام نمايند.
معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري- حميد شركاء

17259 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/03/13 :تاريخ ابلاغ 1383/02/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران