اصلاح ماده (4) آئين نامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره11490/ت29142هـ 10/3/1383
وزارت كار و امور اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان تامين اجتماعي- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنابه پيشنهاد شمـاره23453/2718ـ 211 مورخ 5/5/1382 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب1379ـ تصويب نمود:
در ماده (4) آئين نامه اجرائي بندهاي (الف ) و (ب ) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، موضوع تصويبنامه شماره 6558/ت23995هـ مورخ 22/2/1381 عبارت (كليه كارفرمايان كارگاه ها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) اين آئين نامه از پرداخت ماليات بر حقوق كاركنان جديدالاستخدام علاوه بر نيروهاي موجود و پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي موضوع ماده (28) قانون تامين اجتماعي بابت كاركنان مزبور به ميزان صددرصد معاف مي باشند) به عبارت (ماليات بردرآمد كليه كارفرمايان كارگاهها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) اين آئين نامه كه علاوه بر نيروهاي موجود خود، كاركنان جديد استخدام مي نمايند، به ميزان ماليات بر درآمد حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام كاهش مي يابد.كارفرمايان كارگاهها و موسسات يادشده از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي موضوع ماده (28) قانون تامين اجتماعي بابت كاركنان جديدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود) تغيير مي يابد.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف

17259 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/03/13 :تاريخ ابلاغ 1383/03/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران