آئين نامه اجرائي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران


شماره 8794/ت30370هـ 27/2/1383
وزارت صنايع و معادن- وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصـوب 1382- آئين نامه اجرائي ماده (10) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرائي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1ـ كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني با ارايه مدارك زير به سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي (حسب مورد) مي توانند درخواست بازنشستگي هر يك از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از 25 سال را بنمايند:
1 - قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون كار) يك نفر كارگر جديد (جايگزين) كه نام او در فهرست بيمه شركت درج گرديده باشد.
2 - پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت كسورات شخصي كه تقاضاي بازنشستگي او ارايه شده است.
ماده 2ـ سنوات باقيمانده به ترتيب زير محاسبه مي شود:
جمع ماههاي سابقه پرداخت حق بيمه- جمع ماههاي اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگي قانوني = تعداد ماههاي سنوات باقيمانده.
ماده 3ـ نحوه محاسبه مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده به شرح زير است: (تعداد ماههاي سنوات باقيمانده) × (حقوق و مزاياي متوسط آخرين 12 ماه ماخذ پرداخت حق بيمه) (نرخ حق بيمه قانوني) = كسورات سنوات باقيمانده.
ماده 4ـ سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوقهاي ذي ربط معادل مبلغ دريافتي از كارفرمايان موضوع اين آئين نامه را در پايان هر سال به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس مي نمايد، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي در رديف جداگانه اي در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و پرداخت مي نمايد.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف

17249 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1383/02/02 :تاريخ ابلاغ 1383/01/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران