قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي


شماره10722 21/2/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه استفساريه شماره 66315/27589 مورخ 26/12/1381 دولت در مورد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه دو فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 13/2/1383 تصويب شده بود در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 15/2/1383 مجلس شوراي اسلامي مطرح و نظر تفسيري مجلس به شرح پيوست تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
شماره7942 28/2/1383
وزارت كشور
قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 10722 مورخ 21/2/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور- سيدمحمد خاتمي
قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
موضوع استفساريه:
ماده واحده- با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 7/9/1378- به ويژه تبصره آن، (سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي) در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد؟
الف- صرفا سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378.
ب- سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي.
نظر مجلس:
سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره مند خواهند شد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي

17249 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1383/02/02 :تاريخ ابلاغ 1383/02/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران