انتخاب دو عضو هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)


شماره 1434/دش 10/3/1383
(مصوب جلسه 537 مورخ 15/2/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 537 مورخ 15/2/1383 به پيشنهاد رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، انتخاب جناب آقاي دكتر محمدباقر خرمشاد را به عنوان عضو هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) تصويب كرد.
همچنين به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر آقاي دكتر غلامرضا اعواني به عنوان عضو هيات مذكور انتخاب شد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ سيدمحمد خاتمي

17264 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1383/03/20 :تاريخ ابلاغ 1383/02/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران