تصويب نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي مسعود كرباسيان


        شماره 65058/ت30189ه-                                       4/12/1382
نهاد رياست جمهوري - وزارت امور اقتصادي و دارايي
      هيات وزيران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پيشنهاد شماره 61072 مورخ 26/11/1382 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1365 - تصويب نمود:
      نشان دولتي «درجه سه لياقت و مديريت» به آقاي مسعود كرباسيان اعطا شود.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف

17188 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1382/12/09 :تاريخ ابلاغ 1382/11/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران