قانون موافقتنامه همكاري هاي علوم و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري هند


شماره 86918                                                      26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        لايحه شماره 28107/29080 مورخ 22/5/1382دولت در مورد موافقتنامه همكاري هاي  علوم و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران  و دولت جمهوري هند كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شوراي اسلامي عينا تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي  اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
  شماره65124                                                    2/12/1382
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
        قانون موافقتنامه همكاري هاي علوم و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه درجلسه علني روز سه شنبه مورخ  بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي  تصويب  و در تاريخ14/11/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 86918 مورخ26/11/1382 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رييس جمهور - سيد محمد خاتمي
  قانون موافقتنامه همكاري هاي  علوم و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري هند
        ماده واحده - موافقتنامه همكاري هاي  علوم وفناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران  ودولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده به شرح  پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
  بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاري هاي  علوم و فناوري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري هند
        دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند ( كه از اين پس طرفين خوانده مي شوند ) ، با يادآوري يادداشت تفاهم همكاري در زمينه علوم و فناوري كه طي بازديد نخست وزير هند از جمهوري اسلامي ايران  در تاريخ31/6/1372 ( 22سپتامبر1993 ) در تهران به امضاء  رسيده است،  همچنين  با اشاره به اولين نشست گروه كاري مشترك كه به عنوان پيگيري پيشنهادات ارائه شده در هشتمين  نشست  كميسيون  مشترك ايران و هند كه در تاريخ 30/9/1374 تا 1/10/1374 ( 22 - 21 دسامبر1996 ) تشكيل شد، با علم به اين مطلب كه اعلاميه مشترك همكاري هاي  علمي و فناوري در سطح وزارتخانه اي در تهران در تاريخ 17/8/1381 ( 8نوامبر2002 ) امضاء شد، با تمايل به انعقاد موافقتنامه بين الدولي درزمينه همكاري هاي علوم و فناوري، به شرح زير موافقت نموده اند.
        ماده 1 - طرفين سطح همكاري ها در زمينه علوم و فناوري بين طرفين را برمبناي برابري و منافع متقابل ارتقاء  خواهند بخشيد و با توافق  دو جانبه زمينه هاي  مطلوب چنين همكاري هائي را با در نظرگرفتن تجارب دانشمندان، دانشگاهيان و متخصصين فناوري كشورشان ( كه از اين پس«كارشناسان» خوانده مي شوند ) و همچنين امكانات و فرصت هاي موجود و قابل دسترسي تعيين خواهند نمود.
        زمينه هاي زير به عنوان گامهاي آغازين  اين همكاري مورد توافق قرار گرفتند:
        الف - فناوري ارتباطات و اطلاعات.
        ب - انرژي.
        پ - فناوري صنعتي.
        ت - محيط زيست.
        ث - تحقيقات مواد اوليه دارويي.
        ج - فناوري  غذايي.
        چ - توسعه  پايدار.
        ح - فناوري اطلاعات.
        خ - بيوتكنولوژي.
        د - يا ساير زمينه هايي كه با مشاوره متقابل طرفين معين مي شود.
        ماده 2 - همكاري هاي بين طرفين در زمينه هاي علوم و فناوري ازطريق موارد زيرمحقق مي شود:
        الف - بازديدها و تبادل كارشناسان.
        ب - برگزاري هم انديشي ها ( سمينارها ) و كارگاههاي علمي و فناوري مشترك.
        پ - آموزش كاركنان علمي و فناوري.
        ت - راه اندازي طرحهاي مشترك در زمينه علوم و فناوري.
        ث - تبادل اطلاعات و اسناد علمي و فناوري.
        ج - همكاري و تبادل تجربيات مربوط به ساختارهاي  علوم وفناوري.
        چ - همكاري و تبادل تجارب در زمينه پيشگامي و پيشرفت زنان  وفناوري در مناطق روستايي.
        ح - و ساير مواردهمكاري هاي علمي و فناوري كه ممكن است به طور متقابل مورد توافق قرار گيرد.
        ماده 3 - طرفين سطح همكاري بين سازمانها، نهادها و موسسات علوم و فناوري خود را ارتقاء خواهند بخشيد و در صورت نياز در چارچوب اين موافقتنامه پروتكلها يا قراردادهاي مناسب را منعقد خواهندنمود.
        ماده 4 - اهداف اين موافقتنامه ازطريق اجراي برنامه هاي  همكاري  كه هرازگاهي بين طرفين  به امضاء مي رسد، تامين مي شود. چنين  برنامه هائي موضوع، طيف و شكل همكاري، طول مدت بازديد كارشناسان و شرايط  مالي را تعيين و تبيين مي كند.
        مسووليت اجراي اين موافقتنامه به عهده  وزارت  علوم،  تحقيقات و فناوري دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت علوم و فناوري دولت جمهوري هند مي باشد.
        ماده 5 - طرفين به منظور نيل به اهداف اين موافقتنامه كار گروه ( كميته ) مشترك همكاريهاي علوم و فناوري ( كه از اين پس «كارگروه ( كميته ) » خوانده مي شود ) را ايجادخواهند كرد. اين كارگروه ( كميته ) به صورت متناوب در تهران و دهلي  نو در تاريخهائي كه ازطريق مجاري ديپلماتيك تاييد مي شود تشكيل جلسه خواهدداد.
        شرح وظايف اين كارگروه ( كميته ) به شرح زير مي باشد:
        الف - بررسي جوانب سياستهاي مربوط به اجراي اين موافقتنامه،
        ب - تعيين زمينه هاي منافع متقابل و تدوين برنامه هاي همكاري براي دوره هاي مشخص زماني براساس اولويت منافع طرفين،
        پ - پيگيري روند پيشرفت  اجراي اين موافقتنامه،
        ت - ارائه پيشنهاد اقدامات مشخص و خاص به طرفين  به منظور ارتقاء  و تقويت طيف و كيفيت همكاري ها به موجب اين موافقتنامه.
        تماسها و مراودات  مربوط به كاركردها و وظايف اين كارگروه ( كميته ) طي دوره هاي بين جلسات، ازطريق مجاري ديپلماتيك انجام خواهد شد.
        ماده 6 - هزينه هاي سفر بين دو كشور از جمله بيمه كارشناسان توسط كشور اعزام كننده تامين مي شود، در حالي كه هزينه هاي سفر داخلي و اقامت محلي براساس شرايط مورد توافق متقابل  بين طرفين، توسط  كشور ميزبان تقبل مي شود.
        ماده 7 - كارشناسان و ساير افرادي كه از كشور طرف ديگربازديد مي كنند، در طي مدت اقامت خود درآن كشور مشمول قوانين و مقررات جاري آن كشور خواهند بود و از كليه  مساعدتها و تسهيلات در جهت اجراي  وظايف محوله  به آنها  طبق مفاد اين موافقتنامه بهره مندخواهند شد.
        ماده 8 - اين موافقتنامه با توافق متقابل كتبي طرفين  قابل اصلاح  يا تغيير مي باشد.
        ماده 9 - كليه مسائلي كه ممكن است در رابطه با اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ازطريق مجاري  ديپلماتيك و مذاكره  بين طرفين  حل و فصل خواهدشد.
        ماده 10 - اين موافقتنامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مبني براين كه هردوطرف الزامات قانون اساسي خود را براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده اند لازم الاجراء خواهد شد و براي  مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس ازمدت مزبور، خود به خود براي دوره هاي پنج ساله ديگر تمديد خواهد شد، مگر آن كه يكي از طرفين حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مزبور با ارسال اطلاعيه اي به طرف ديگر تمايل خود را نسبت به فسخ آن اعلام كند.
        درتاييد مراتب فوق، نمايندگان  ذي ربط طرفين، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
        اين موافقتنامه در تاريخ  پنجم بهمن  ماه1381 مطابق با بيست و پنجم ژانويه 2003 در دو نسخه به زبانهاي  فارسي، هندي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي نسخه ها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت وجودهرگونه ابهام در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران دكتر مصطفي  معين
         ازطرف دولت جمهوري هند دكتر مولي منوهار جوشي
وزيرعلوم،  تحقيقات و فناوري                     وزير علوم و فناوري
        قانون فوق  مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علني  روز سه شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه  يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

17186 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1382/12/06 :تاريخ ابلاغ 1382/10/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران